Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1838/02 van Martin Schulz (PSE) aan de Commissie. Verenigbaarheid van Italiaanse regeringsmaatregelen met stabiliteits- en groeipact.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1838/02 van Martin Schulz (PSE) aan de Commissie. Verenigbaarheid van Italiaanse regeringsmaatregelen met stabiliteits- en groeipact.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1838/02

van Martin Schulz (PSE) aan de Commissie

(27 juni 2002)

Betreft: Verenigbaarheid van Italiaanse regeringsmaatregelen met stabiliteits- en groeipact

Wat denkt de Europese Commissie van de financiële operatie die de Italiaanse regering aankondigt, dat er een vennootschap opgericht wordt die bevoegd is om het Italiaanse staatspatrimonium aan gebouwen, monumenten en domeinen onder haar hoede te nemen, en een ander vennootschap waar een deel van dat patrimonium aan overgedragen kan worden om met hypotheken de leningen van de Italiaanse regering voor openbare werken te waarborgen, en die eventueel tot verkoop van de betreffende goederen kan overgaan?

Gezien de onzekere verhandelbaarheid van een groot deel van het patrimonium, de buitengewone procedures die daartoe nodig zouden zijn en de regels die noodzakelijkerwijze in acht genomen moeten worden om in geval van geldtekort bepaalde monumenten van historisch belang te verkopen, is de vrees terecht dat zo'n creatieve financiële operatie in de praktijk uitloopt op een verhoging van de openbare schuld van een land waarvan de schuldenlast op het ogenblik al één van de zwaarste van de lidstaten van de Europese Unie is. Het is dus ook van belang om op tijd te vernemen of de voorgenomen maatregelen verenigbaar zijn met het stabiliteits- en groeipact.

Antwoord van de heer Solbes Mira namens de Commissie

(26 juli 2002)

Het stabiliteits- en groeipact schrijft voor dat lidstaten begrotingssituaties moeten nastreven die vrijwel in evenwicht zijn of overschotten vertonen.

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap(1) (het Europees Stelsel van Economische Rekeningen, ook wel ESER genoemd) en Verordening (EG) nr. 3605/93 van de Raad van 22 november 1993 betreffende de toepassing van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten(2) in bijlage bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (zoals gewijzigd door Verordening (EG) nr. 351/2002 van de Commissie van 25 februari 2002)(3), wordt de begrotingssituatie vastgesteld op basis van het begrotingstekort.

De vraag heeft betrekking op de onlangs door het Italiaans parlement goedgekeurde wetgeving houdende oprichting van twee instellingen, Patrimonio SpA en Infrastrutture SpA. Momenteel onderzoekt Eurostat nauwkeurig de aard van de activiteiten die deze instellingen zullen uitvoeren en zodra deze instellingen in werking treden zal zij een oordeel vellen over hun opname in de overheidsbegroting.

(1) PB L 310 van 30.11.1996.

(2) PB L 332 van 31.12.1993.

(3) PB L 55 van 26.2.2002.