Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1886/02 van Giorgio Celli (Verts/ALE) aan de Commissie. Kappen van beuken in een SBZ in het Parco Nazionale d'Abruzzo (Italië).

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1886/02 van Giorgio Celli (Verts/ALE) aan de Commissie. Kappen van beuken in een SBZ in het Parco Nazionale d'Abruzzo (Italië).

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1886/02

van Giorgio Celli (Verts/ALE) aan de Commissie

(24 juni 2002)

Betreft: Kappen van beuken in een SBZ in het Parco Nazionale d'Abruzzo (Italië)

Het gemeentebestuur van Pascasseroli heeft in de zomer van 2001 in Monte Ceraso Costa delle Vitelle 2000 volwassen beuken laten kappen. Deze plaats bevindt zich in het Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, dat als geheel beschouwd wordt als Speciale Beschermingszone, code IT7120132, onder de benaming Parco Nazionale d'Abruzzo (Ministerieel Besluit van 3 april 2000 lijst van Speciale Beschermingszones overeenkomstig Richtlijn 79/409/EEG(1)).

De plaats is geclassificeerd als Gebied van Communautair Belang krachtens genoemde ministerieel besluit van 3 april 2000 en komt voor op de lijst van Gebieden van Communautair Belang in de zin van Richtlijn 92/43/EEG(2) code IT7110050 onder de naam Faggete della Conca di Pescasseroli.

De bomen zijn gekapt met de bedoeling de skipistes uit te breiden en kunstsneeuwinstallaties te bouwen. Er is nooit toestemming voor gegeven door de PNALM en de uitbreiding van het skigebied is nooit overeengekomen tussen het gemeentebestuur en de PNALM.

De directie van het natuurpark heeft over de ernstige milieuschade in deze Speciale Beschermingszone en Gebied van Communautair Belang een met fotomateriaal gedocumenteerde studie laten opstellen. Voorts is een inbreukprocedure ingeleid (geregistreerd bij het Secretariaat-generaal van de Europese Commissie onder nummer 2001/5049, SG(2001) A11727).

Is de Commissie hiervan op de hoogte? Kan de Commissie nagaan of bij deze werkzaamheden de wetgeving inzake de milieueffectbeoordeling is nageleefd? Is de Commissie van plan maatregelen te nemen, in het bijzonder met het oog op het herstel van de schade?

(1) PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.

(2) PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(23 juli 2002)

Artikel 6 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna bevat bepalingen voor de bescherming van gebieden van communautair belang welke overeenkomstig de in de richtlijn neergelegde procedure als speciale beschermingszones worden aangeduid. Deze verplichtingen gelden voor alle autoriteiten in de lidstaten, op nationaal, regionaal dan wel nationaal vlak.

Met name in artikel 6, lid 3, is bepaald dat voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, een passende beoordeling wordt gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied.

De bovengenoemde bepaling geldt voor gebieden van communautair belang uit hoofde van Richtlijn 92/43/EEG en speciale beschermingszones uit hoofde van Richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand. Deze is evenwel niet geheel bindend ten aanzien van gebieden van communautair belang die op grond van Richtlijn 92/43/EEG alleen nog maar als zodanig door de lidstaten zijn voorgesteld, maar nog niet zijn opgenomen op de officiële lijst van gebieden van communautair belang die door de Commissie zijn goedgekeurd. In het geval van de gebieden van communautair belang hebben de lidstaten evenwel de verplichting om op een zodanige wijze te handelen dat de doelstellingen van de richtlijn niet in gevaar komen en dienen zij er derhalve voor te zorgen dat er maatregelen worden genomen om aantasting van de voorgestelde gebieden te voorkomen.

Parco nazionale d'Abruzzo IT7120132 is een speciale beschermingszone uit hoofde van Richtlijn 79/409/EEG; Faggete della conca di Pescasseroli IT7110050 is een gebied van communautair belang dat uit hoofde van Richtlijn 92/43/EEG als zodanig is voorgesteld. Om die reden dienen met betrekking tot die gebieden de bovengenoemde verplichtingen te worden nagekomen.

De Commissie heeft reeds een officiële klacht ingediend betreffende de door het geachte parlementslid genoemde situatie en er is een brief verzonden aan de Italiaanse autoriteiten met een verzoek om informatie. Het Italiaanse antwoord wordt thans bestudeerd en de Commissie zal de passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de communautaire wetgeving in acht wordt genomen.