Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1941/02 van Christos Folias (PPE-DE) aan de Commissie. De Atheense metro.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1941/02 van Christos Folias (PPE-DE) aan de Commissie. De Atheense metro.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1941/02

van Christos Folias (PPE-DE) aan de Commissie

(28 juni 2002)

Betreft: De Atheense metro

Volgens door de Griekse regering verstrekte gegevens zullen de basiswerkzaamheden aan de Atheense metro ongeveer 540 milard drachme (ca. 1 620 miljoen euro) kosten (waarvan 430 miljard een aanpassing vormt van het oorspronkelijke bedrag van het contract van 1988 ten belope van 108 miljard, aangepast aan de inflatie en de schommelingen van de wisselkoers, waarop nog

een bedrag van 110 miljard komt voor werkzaamheden ter verbetering van de veiligheid en de esthetische aspecten). Tezamen met administratieve uitgaven, kosten van studies voor uitbreidingen, onteigening van grond en alle andere bijkomstige activiteiten komt het totaal op 705 miljard, en wanneer daarbij nog de interestbetalingen en de BTW worden opgeteld, komen we op een bedrag van 952,7 milard drachme (ca. 2 858 miljoen euro).

Ik zou de Commissie willen vragen:

- Kan zij deze gegevens bevestigen? Zo neen, wat belopen de kosten dan volgens de gegevens waarover zij beschikt?

- Heeft de Europese Unie, gezien deze feiten, de aandacht gevestigd op de kostenoverschrijdingen, de gebrekkige transparantie en de incompetentie bij de uitvoering van het project door het met de aanleg van de Attische metro belaste consortium?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(29 juli 2002)

Volgens de door de Griekse autoriteiten verstrekte gegevens bedragen de kosten van de basiswerkzaamheden voor de Atheense metro 2066 miljoen euro, exclusief BTW en interesten. Dit bedrag betreft de aanleg van twee lijnen, Sepolia-Dafni en Nationale Defensie-Monastiraki, met inbegrip van 19 stations, de remise in Sepolia, het rijdend materieel, de parallele en bijkomende werkzaamheden, de onteigeningskosten en de kosten van het projectbeheer door het consortium Attiko Metro.

Voor de basiswerkzaamheden is 200 miljoen euro steun verleend uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van het communautaire bestek (CB) 1989-1993 voor Griekenland. In het kader van het CB 1994-1999 is nog eens 733 miljoen euro bijstand verleend en binnen het CB 2000-2006 is 750 miljoen euro beschikbaar voor het project.

De door de lidstaten bij de Commissie in te dienen betalingsverzoeken voor werkzaamheden die via de Structuurfondsen worden gecofinancierd, moeten in het geval van het Atheense metroproject betrekking hebben op de gedane uitgaven overeenkomstig de communautaire en nationale bepalingen. Controles door zowel de nationale als de communautaire bevoegde autoriteiten moeten de naleving van dit beginsel waarborgen. In geval van onregelmatigheden volgen financiële correcties, zoals voorzien in de verordeningen met betrekking tot de Structuurfondsen. Dergelijke correcties zijn bij het Atheense metroproject nimmer toegepast.