Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1967/02 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Verordening (EG) nr. 2037/2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1967/02 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Verordening (EG) nr. 2037/2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1967/02

van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie

(8 juli 2002)

Betreft: Verordening (EG) nr. 2037/2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen

Welke lidstaten hebben de Commissie ervan in kennis gesteld dat zij nu voldoen aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 2037/2000(1) voor zover die betrekking hebben op de verwijdering van CFK's uit zowel de koelcircuits als de isolatiematerialen die in koelkasten worden gebruikt, en welke lidstaten hebben dat niet gedaan?

Welke dwangmaatregelen worden ondernomen tegen de lidstaten die niet aan de bepalingen van de verordening hebben voldaan?

Sommige fabrikanten beweren dat Frankrijk (en een aantal andere lidstaten) in tegenstelling tot Groot-Brittannië geen probleem heeft met koelkastbergen vanwege het simpele feit dat dit land zich niet gehouden heeft aan het voorschrift CFK's uit isolatiemateriaal van koelkasten te verwijderen. Kan de Commissie, in het licht van deze bewering, aangeven welke procedures sinds 1 januari door Frankrijk zijn gevolgd om naleving van de verordening te verzekeren?

Welke maatregelen hebben Griekenland, Ierland, Portugal, Finland, Spanje en België sinds 1 januari getroffen om CFK's te verwijderen uit zowel de koelcircuits als het isolatiemateriaal?

Kan de Commissie bevestigen dat de bepalingen van de verordening niet alleen betrekking hebben op huishoudelijke koelkasten, maar ook op kleine en grote bedrijfskoelapparatuur?

(1) PB L 244 van 29.9.2000, blz. 1.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(4 september 2002)

De Commissie verwijst het geachte parlementslid naar haar antwoord op schriftelijke vraag E-0255/02(1). Op basis van de informatie waarover de Commissie momenteel beschikt, worden daarin nadere gegevens verstrekt inzake de mate waarin de verschillende lidstaten Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad(2) van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen(3) ten uitvoer hebben gelegd. Deze heeft betrekking op de extractie en verwijdering van ozonafbrekende stoffen uit huishoudelijke koelkasten en vrieskisten.

In februari 2001 en opnieuw in februari 2002 heeft de Commissie de lidstaten in een enquêteformulier gevraagd hoe zij chloorfluorkoolstoffen (CFK's) uit afgedankte huishoudelijke koelkasten halen en vernietigen. Vier lidstaten Griekenland, Frankrijk, Ierland en Portugal moeten de enquête nog beantwoorden. In de elf andere lidstaten die wel geantwoord hebben, is de situatie als volgt: zeven lidstaten (Denemarken, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Zweden) beschikken over volledige systemen voor de terugwinning van gereguleerde stoffen uit de koelcircuits en het isolatieschuim uit huishoudelijke koelkasten en vrieskisten. Drie andere lidstaten (België, Spanje en Finland) deelden mee reeds gedeeltelijk terugwinningsystemen te gebruiken. Het Verenigd Koninkrijk beschikt over installaties voor de terugwinning van gereguleerde stoffen uit de koelcircuits van gebruikte huishoudelijke koelkasten en vrieskisten en neemt momenteel maatregelen om zeer binnenkort over installaties te beschikken die ook gereguleerde stoffen uit isolatieschuim halen.

Volgens artikel 16, lid 6, van de Verordening waren de lidstaten verplicht vóór 31 december 2001 aan de Commissie te melden welk systeem zij hebben ingevoerd om de terugwinning van gebruikte gereguleerde stoffen te bevorderen. Hieronder vallen ook de systemen die gereguleerde stoffen uit huishoudelijke koelkasten en vrieskisten terugwinnen. Tot op vandaag heeft de Commissie enquêteformulieren gebruikt om bij de lidstaten te peilen naar hun manier om gereguleerde stoffen terug te winnen.

Aangezien de resultaten daarvan onvolledig zijn, neemt de Commissie momenteel de gepaste juridische stappen om zich ervan te vergewissen dat alle lidstaten voor 100 % voldoen aan Verordening (EG) nr. 2037/2000.

De Commissie meent dat de terugwinning van gereguleerde stoffen in kleine en grote bedrijfskoelapparatuur bij Verordening (EG) nr. 2037/2000 vereist is.

(1) PB C 172 E van 18.7.2002, blz. 168.

(2) PB L 244 van 24.9.2000.

(3) PB C 172 E van 18.7.2002, blz. 168.