Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2108/02 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Stopzetting van het gesubsidieerd bedrijf Tipopiitiria Thebas.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2108/02 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Stopzetting van het gesubsidieerd bedrijf Tipopiitiria Thebas.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2108/02

van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie

(17 juli 2002)

Betreft: Stopzetting van het gesubsidieerd bedrijf Tipopiitiria Thebas

In haar antwoorden op mijn vorige vragen (P-3402/01(1), P-1011/02(2)) over de mogelijke stopzetting van het bedrijf Tipopiitiria Thebas, dat werd gesubsidieerd uit hoofde van de verordeningen 355/77(3) en 866/90(4), vermeldt de Commissie dat zij geen antwoord heeft gekregen van de Griekse autoriteiten en dat de Commissie met name wil weten of het bedrijf, dat medefinancieringsmiddelen heeft ontvangen uit de structuurfondsen voor bepaalde activiteiten, deze activiteiten ook daadwerkelijk

verricht of heeft stilgelegd. Ook zegt de Commissie dat zij, zodra zij een antwoord heeft ontvangen, in staat zal zijn te beoordelen of overgegaan moet worden tot toepassing van artikel 24 van verordening (EEG) nr. 2082/93(5) van de Raad van 20 juli 1993 tot wijziging van verordening (EEG) 4253/88(6) tot vaststelling van toepassingsbepalingen van verordening (EEG) nr. 2052/88(7) met betrekking tot de coördinatie van de bijstandsverlening uit de onderscheiden Structuurfondsen enerzijds en van die bijstandsverlening met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten anderzijds.

Heeft de Commissie het verwachte antwoord inmiddels ontvangen van de Griekse autoriteiten? Zo nee, wat is zij van plan te doen?

(1) PB C 147 E van 20.6.2002, blz. 167.

(2) PB C 205 E van 29.8.2002, blz. 247.

(3) PB L 51 van 23.2.1977, blz. 1.

(4) PB L 91 van 6.4.1990, blz. 1.

(5) PB L 193 van 31.7.1993, blz. 20.

(6) PB L 374 van 31.12.1988, blz. 1.

(7) PB L 185 van 15.7.1988, blz. 9.

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(20 september 2002)

De Commissie heeft helaas nog geen officieel antwoord ontvangen van de Griekse autoriteiten en zij kan dus niet bevestigen of een procedure is ingeleid met het oog op de voortzetting van de activiteiten van de onderneming Tipopiitiria Thivas. Desalnietteming hebben de Commissie en het Griekse ministerie van landbouw hierover regelmatig contact en hoge Griekse ambtenaren hebben zich ertoe verbonden geen mogelijkheid onbenut te laten om hiervoor een oplossing te vinden.

Ondertussen worden de klacht van 23 februari 2002 die is ingediend door de betrokken bedrijfsleider, de heer Barakakos, en zijn verzoekschrift nr. 1075/2001 onderzocht volgens de geldende procedures. De Commissie is hoe dan ook van oordeel dat het aan de Griekse gerechtelijke autoriteiten is om uitspraak te doen in het geschil dat bij hen is aanhangig gemaakt.