Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2179/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Vooruitzichten voor de financiering van de uitvoering van wetgevingsvoorstellen en acties uit het tweede pakket voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2179/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Vooruitzichten voor de financiering van de uitvoering van wetgevingsvoorstellen en acties uit het tweede pakket voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2179/02

van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie

(18 juli 2002)

Betreft: Vooruitzichten voor de financiering van de uitvoering van wetgevingsvoorstellen en acties uit het tweede pakket voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid

In de conclusies van de mededeling van de Commissie over de hervorming van het algemeen visserijbeleid(1) worden na een opsomming van de verordeningen en actieplannen van het eerste pakket hervormingsvoorstellen wetgevingsvoorstellen gedaan en acties aangekondigd voor het compenseren van de sociale, economische en regionale gevolgen van de herstructurering van de visserij. Daarnaast wordt gesproken over het beheer van de visserij, de verbetering van de wetenschappelijke adviezen omtrent het beheer van de visstand, de teruggaven, de beoordeling van populaties in niet-communautaire wateren en de gemeenschappelijke structuur van de inspecties.

Wat zijn de vooruitzichten voor de financiering van deze maatregelen in de periode 2000-2006, rekening houdend met het in Agenda 2000 vastgelegde financieel kader?

(1) COM(2002) 181 def.

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(13 september 2002)

Het door het geachte parlementslid vermelde document is de algemene mededeling, die ook de Roadmap naar hervorming wordt genoemd. Daarin is sprake van een aantal teksten en voorstellen die in de loop van het hervormingsproces moeten worden aangenomen en die naar verwachting niet allemaal budgettaire consequenties zullen hebben.

Het duidelijkste overzicht van de financiële gevolgen van de hervormingsmaatregelen waartoe op het niveau van de Commissie reeds is besloten, wordt gegeven in de mededeling over de instandhouding van de visserijhulpbronnen(1), en meer in het bijzonder in het daaraan gehechte financieel memorandum bij het besluit.

Het betreft:

- de communautaire maatregel voor de sloop van vissersvaartuigen(2) 32 miljoen euro in 2003 en daarna een herprogrammering binnen het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV);

- de haalbaarheidsstudie inzake een gezamenlijke inspectiestructuur in 2003 1 miljoen euro het definitieve budget dat hiervoor nodig is, zal pas kunnen worden vastgesteld wanneer de resultaten van de studie bekend zijn;

- bedragen om de dialoog en het bestuur te verbeteren, die zullen stijgen van 400 000 EUR in 2003 tot 700 000 EUR in 2006;

- verbetering van de wetenschappelijke advisering, waarvoor bedragen worden gevraagd die stijgen van 4 miljoen euro in 2003 tot 7 miljoen euro in 2006.

De andere behandelde maatregelen zullen naar verwachting geen extra kosten veroorzaken boven die welke binnen de plafonds van de financiële vooruitzichten kunnen worden gedekt volgens de gewone begrotingsprocedure.

(1) COM(2002) 185 def.

(2) In COM(2002) 190 worden hierover nadere bijzonderheden verstrekt, vooral over de sociaal-economische aspecten.