Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2180/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. De bij de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid vastgelegde prioriteiten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2180/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. De bij de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid vastgelegde prioriteiten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2180/02

van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie

(18 juli 2002)

Betreft: De bij de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid vastgelegde prioriteiten

In de conclusies van de mededeling van de Commissie over de hervorming van het algemeen visserijbeleid(1) worden na een opsomming van de verordeningen en actieplannen van het eerste pakket hervormingsvoorstellen wetgevingsvoorstellen gedaan en acties aangekondigd voor het compenseren van de sociale, economische en regionale gevolgen van de herstructurering van de visserij. Daarnaast wordt gesproken over het beheer van de visserij, de verbetering van de wetenschappelijke adviezen omtrent het beheer van de visstand, de teruggaven, de beoordeling van populaties in niet-communautaire wateren en de gemeenschappelijke structuur van de inspecties.

Al die voorstellen zouden prioriteiten moeten zijn, en wel op een zodanige wijze dat de goedkeuring en praktische uitwerking ervan voorrang zouden moeten hebben boven de verordeningen en plannen van het eerste pakket. Met dat pakket maatregelen probeert men immers zonder rekening te houden met de informatie en de instrumenten van het tweede pakket een aantal uiterst belangrijke aspecten te regelen, zoals het behoud van de visvoorraden, het uit de vaart nemen van vissersschepen en het gebruik van structuurfondsen (die nu voor de modernisering van de vloot gebruikt worden). Wat is de reden voor deze vreemde en irrationele volgorde van prioriteiten?

(1) COM(2002) 181 def.

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(2 augustus 2002)

De voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), die de Commissie in de zogeheten Roadmap(1) heeft gepresenteerd, zijn niet alleen talrijk, maar ook technisch gecompliceerd. Om die reden al zou het praktisch ondoenlijk zijn tegelijkertijd 3 verordeningen en 13 mededelingen/actieplannen voor te leggen.

De Commissie heeft er dan ook voor gekozen een aantal voorstellen in de eerste helft van 2002 te presenteren en de overige in het tweede halfjaar van 2002.

In het zogeheten eerste hervormingspakket heeft de Commissie alle juridisch bindende voorstellen (ontwerp-verordeningen) ondergebracht, waarvoor goedkeuring is vereist om het nieuwe GVB per 1 januari 2003 in werking te laten treden.

De andere voorstellen, die zijn voorzien voor de tweede helft van 2002 en geen juridisch bindend karakter dragen, zijn niet minder belangrijk, maar vereisen een nadere technische analyse of een langere voorbereidingstijd, bijvoorbeeld vanwege overleg met de afzonderlijke lidstaten over de mogelijke economische en sociale gevolgen van de voorgestelde maatregelen.

De Commissie streeft ernaar deze voorstellen zo spoedig mogelijk en in ieder geval vóór eind 2002 aan de Raad en het Parlement voor te leggen.

(1) COM(2002) 181 def.