Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2257/02 van María Sornosa Martínez (PSE) aan de Commissie. Het toenemen van illegale lozingen op de Segura-rivier en het verslechteren van het milieu.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2257/02 van María Sornosa Martínez (PSE) aan de Commissie. Het toenemen van illegale lozingen op de Segura-rivier en het verslechteren van het milieu.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2257/02

van María Sornosa Martínez (PSE) aan de Commissie

(24 juli 2002)

Betreft: Het toenemen van illegale lozingen op de Segura-rivier en het verslechteren van het milieu

De Commissie erkent dat het met de rivier Segura slecht gesteld is, want het is niet voor niks dat de deskundigen van de Commissie ter plekke hebben geconstateerd dat deze rivier moet worden beschouwd als de meest vervuilde van Europa.

Afgezien van de procedure wegens inbreuk die de Commissie om deze reden heeft aanhangig gemaakt tegen Spanje gaat de achteruitgang van de rivier nog door en wordt er nog steeds illegaal geloosd zodat:

- er nog steeds sprake is van allerlei steengroeven waardoor ook het aantal illegale waterputten toeneemt (meer dan 15 000 ongecontroleerde putten) en de waterbronnen worden uitgepunt;

- de irrigatie van dit gebied gebruik moet maken van sterk vervuild water (lozingen van riolen en door de industrie vervuild water), waardoor de traditionele tuinbouw(producten) ernstig worden vervuild;

- de illegale lozingen door de conserven- en leerindustrie gewoon doorgaan zonder dat de zuiveringsinstallaties toereikend zijn om garant te staan voor de kwaliteit van het water en het milieuevenwicht van de Segura;

- de vervuiling van de rivier beschermde gebieden ernstig in gevaar brengt,

- de limieten van kaderrichtlijnen voor water, nitraat en habitats al meer dan drie jaar lang ernstig worden overschreden.

Daarbij komt dat de bevoegde instanties veel te laks zijn en geen halt hebben toegeroepen aan de vervuiling van de rivier en dat zij anderzijds steengroeven en illegale lozingen nog steeds begunstigen.

In het licht van het bovenstaande (hetgeen kan worden bevestigd door de deskundigen van de Commissie) zijn de nieuwe gegevens waarover de Commissie beschikt (vooral te vinden op de cd die is ontwikkeld door Pro- Rio en Ecologistas en Acción):

- Kan de Commissie meedelen hoe het momenteel staat met de inbreukprocedure tegen Spanje wegens vervuiling van de rivier de Segura?

- Acht de Commissie de maatregelen die de Spaanse autoriteiten hebben genomen voldoende om de rivier weer schoon te krijgen? Wordt er gedacht aan financiering door de EU?

- Welke spoedmaatregelen denkt de Commissie te nemen om een eind te maken aan de steengroeven, de illegale lozingen, de ongecontroleerde vuilstort en alles waardoor de toestand van de Segura verslechterd?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(16 oktober 2002)

Ingevolge de inbreukprocedure die door de Commissie overeenkomstig artikel 226 van het EG-Verdrag tegen Spanje is ingeleid, heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen Spanje veroordeeld(1) wegens het niet ten uitvoer leggen van programma's ter vermindering van de waterverontreiniging door bepaalde gevaarlijke stoffen als opgenomen in lijst II van de bijlage bij Richtlijn 76/464/EEG van de Raad van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd(2). Artikel 7 van deze richtlijn voorziet in de tenuitvoerlegging van dergelijke programma's.

In het kader van deze procedure is later, op grond van artikel 228 van het EG-Verdrag, een schriftelijke aanmaning aan Spanje gezonden. De Spaanse autoriteiten hebben vervolgens kennisgeving gedaan van de verschillende regelingen en maatregelen die zijn getroffen om aan de uit de richtlijn voortvloeiende verplichtingen te voldoen. Het antwoord van de Spaanse autoriteiten wordt momenteel door de Commissie bestudeerd.

Bovengenoemde inbreukprocedure, alsmede andere door de Commissie tegen Spanje genomen maatregelen om te zorgen voor de naleving van de communautaire voorschriften op het gebied van waterbeheer, kunnen helpen om het door het geachte parlementslid vermelde probleem van de Segura op te lossen.

Wat met name dit probleem betreft, hebben de Spaanse autoriteiten de Commissie in kennis gesteld van het milieuherstelplan voor het Segurabekken. Dit plan, dat is opgesteld door het Ministerie van Milieubeheer en de Autonome Gemeenschappen Murcia en Valencia, behelst de bouw van waterzuiveringsinstallaties, overeenkomsten tussen overheid en bedrijven, administratieve controle- en strafmaatregelen en zeer aanzienlijke investeringen.

Voornoemd plan wordt momenteel op de verschillende desbetreffende gebieden ten uitvoer gelegd. Hierbij moet worden vermeld dat zes nieuwe waterzuiveringsinstallaties begin 2002 in bedrijf zijn genomen om de sanering van het bekken van de Segura te verbeteren, met name in het midden- en mondingsgedeelte van de rivier (Vega Media y Baja).

Wat de verschillende illegale handelingen betreft, die volgens het geachte parlementslid in het Segurabekken plaatsvinden, dient erop te worden gewezen dat deze zaken normaal niet onder de bevoegdheid van de Gemeenschap vallen. De Commissie beschikt dus niet over middelen om dergelijke handelingen te voorkomen. Wel kan hiervoor een beroep worden gedaan op nationale procedures voor de bevoegde bestuurlijke en gerechtelijke autoriteiten overeenkomstig de Spaanse wetgeving terzake.

Wat een eventuele medefinanciering door de Gemeenschap betreft, wijst de Commissie erop dat overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en krachtens Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen(3), zowel de keuze als de tenuitvoeringlegging van de projecten tot de bevoegdheid van de lidstaten behoren. De Commissie heeft zich dan ook per brief van 10 juli 2002 tot de Spaanse autoriteiten gericht om deze informatie te verkrijgen en zal het geachte parlementslid hierover inlichten zodra zij deze heeft ontvangen.

(1) Arrest van 25.11.1998. Zaak C-214/96.

(2) PB L 129 van 18.5.1976.

(3) PB L 161 van 26.6.1999.