Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2465/02 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Handel.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2465/02 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Handel.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2465/02

van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie

(4 september 2002)

Betreft: Handel

Onder verwijzing naar het antwoord van de Commissie op de vragen E-0992/02 t/m E-0994/02 en E-1106/02(1): kan de Commissie haar antwoord aanvullen met de cijfers van 2001?

Als die cijfers nog niet beschikbaar zijn, kan de Commissie dan aangeven wanneer zij bekend kunnen zijn?

(1) PB C 205 E van 29.8.2002, blz. 244.

Gecombineerd Antwoordvan de heer Solbes Mira namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-2464/02 en E-2465/02

(11 oktober 2002)

De Commissie verwijst naar haar antwoord op de schriftelijke vragen E-0992/02 tot E-0994/02 en E-1106/02 van het geachte parlementslid. Voorts heeft zij met de Europese Centrale Bank (ECB) geregeld contacten over gegevensverspreiding. De ECB is niet van plan de betalingsbalansgegevens van de lidstaten met de extra-eurozone, die worden gebruikt om het aggregaat voor de eurozone op te stellen, te publiceren. Gegevens over betalingsbalanstransacties tussen leden van de eurozone zijn bovendien geen prioriteit voor de ECB. Ingevolge het verzoek van het geachte parlementslid heeft de Commissie de Europese Centrale Bank om haar zienswijze gevraagd over de bekendmaking van de gegevens van specifieke lidstaten. De ECB heeft haar vroegere standpunt bevestigd.

De Commissie is evenmin voornemens deze gegevens te publiceren, zij het om andere redenen. De Commissie staat achter het beginsel dat verzamelde statistische gegevens een publiek goed zijn en moeten worden bekendgemaakt. Maar volgens de Commissie zijn niet alle gegevens die op nationaal niveau worden verzameld om een Europees aggregaat op te stellen, van algemeen belang. Dat geldt ook voor de gegevens die worden gebruikt om de betalingsbalansaggregaten voor de eurozone op te stellen. Aangezien de lidstaten hun eigen betalingsbalansgegevens opstellen en publiceren volgens een andere methode (op basis van het oorsprongsland) dan die welke wordt gebruikt om het Europees aggregaat op te stellen (op basis van het verzendingsland), kan de publieke gebruiker in de war raken door twee soorten gegevens waarvan de verschillen moeilijk te interpreteren zijn.

Om toch aan het verzoek te voldoen is de Commissie met een aantal lidstaten overeengekomen om deze gegevens te verstrekken (zie bijlage). Opnieuw dient benadrukt dat deze gegevens door Eurostat worden gebruikt om de betalingsbalansen van de Gemeenschap op te stellen. Ze verschillen van de nationale gegevens die lidstaten publiceren. Niettemin zijn ze volledig compatibel met de betalingsbalansaggregaten van de Gemeenschap die door Eurostat worden gepubliceerd.

Tot slot zijn de gegevens van 2001 met een gedetailleerde geografische analyse nog niet beschikbaar; ze zullen klaar zijn tegen eind oktober 2002. De voorlopige EU-gegevens voor 2001 met als partners Wereld, Extra-EU15, Intra-EU15, Verenigde Staten, Japan en Canada werden gepubliceerd in juli 2002 (Statistics in focus 34/2002) en in New Cronos, en worden rechtstreeks naar het geachte parlementslid en het secretariaat van het Parlement gestuurd.