Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2508/02 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. Interventie in vakbondsblokkade in Finland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2508/02 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. Interventie in vakbondsblokkade in Finland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2508/02

van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie

(3 september 2002)

Betreft: Interventie in vakbondsblokkade in Finland

Op 19 juni 2002 deelde de Commissie in haar antwoord op vraag P-1480/02(1) mede bezig te zijn met de bestudering van het antwoord dat van de Finse autoriteiten was ontvangen in verband met de inbreukprocedure tegen Finland omdat dit land (volgens de Commissie) had verzuimd maatregelen te nemen ter voorkoming (dan wel het opvangen van de gevolgen) van een aantal boycotmaatregelen die de Finse vakbonden tegen het vaartuig van een rederij uit Estland hadden genomen.

Is het zo dat, aangezien de Commissie toezicht uitoefent op de wijze waarop de Gemeenschapswetgeving wordt toegepast (artikel 211 van het EG-Verdrag), zij er daarom van uitgaat het recht te hebben in de wetgeving van de lidstaten te interveniëren en daarmee een toetsing uit te voeren bij legale vakbondsgeschillen?

Heeft de Commissie zich rekenschap gegeven van de praktische consequenties van een dergelijk toetsingsrecht tegenover de partners op de arbeidsmarkt?

Kan de Commissie thans mededelen hoe zij zich het verdere verloop van de huidige inbreukprocedure tegen Finland voorstelt?

(1) PB C 277 E van 14.11.2002, blz. 213.

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(1 oktober 2002)

Zoals reeds is aangegeven in het antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag P-1480/02 van het geachte parlementslid, heeft de inbreukprocedure betrekking op een lidstaat en niet op de relatie tussen individuen en organisaties. Het doel van de procedure is met andere woorden niet de boycot als dusdanig, maar de passende aard van de maatregelen genomen door de Finse regering ter voorkoming van de schadelijke daarvan.

Wat betreft het recht van de Commissie om maatregelen te nemen, werd er in bovenvermeld antwoord op schriftelijke vraag P-1480/02 ook op gewezen dat het Europees Akkoord met Estland deel uitmaakt van het acquis communautaire. Daar onder dit akkoord aan de Estse reders het recht om maritieme diensten te verlenen aan de Gemeenschap gegarandeerd is, valt de controle die de Commissie uitoefent op de uitvoering van dat recht onder haar bevoegdheid in het kader van Artikel 211 van het EG-Verdrag.

Het antwoord van de Finse regering werd door de Commissie beoordeeld. Er zal binnen een paar weken een besluit genomen worden over de follow-up van de inbreukprocedure, in overeenstemming met de gebruikelijke procedures inzake besluitvorming door de Commissie op grond van het collegialiteitsbeginsel.