Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2552/02 van Astrid Thors (ELDR) aan de Commissie. Inadequate opslag van bestrijdingsmiddelen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2552/02 van Astrid Thors (ELDR) aan de Commissie. Inadequate opslag van bestrijdingsmiddelen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2552/02

van Astrid Thors (ELDR) aan de Commissie

(12 september 2002)

Betreft: Inadequate opslag van bestrijdingsmiddelen

Berekend is dat in Rusland momenteel 24 000 ton niet meer bruikbare bestrijdingsmiddelen op onjuiste wijze opgeslagen ligt, voor een deel POP-verontreinigingen (niet-afbreekbare organische verontreinigende stoffen). De effecten van deze giftige stoffen zijn in het hele Poolgebied voelbaar, met het gevolg dat bij voorbeeld de oorspronkelijke bevolking in dit gebied zich in de gevarenzone bevindt daar zij veel vis en zeehonden consumeert die het gif in hun lichaam hebben geaccumuleerd. Op de Noordpool zijn zelfs ijsberen aangetroffen met een vrouwelijk en mannelijk geslachtsorgaan. Ook in het depot bij de afvalverwerkingsinstallatie Krasbyj Bor buiten St. Petersburg liggen momenteel op inadequate wijze tonnen niet meer bruikbare bestrijdingsmiddelen opgeslagen.

Heeft de Commissie met de Russische instanties overleg gevoerd over de inadequate opslag van deze giftige stoffen of is zij voornemens dit probleem aan de orde te stellen bij voorbeeld in het kader van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst van de EU met Rusland? Welke maatregelen overweegt zij om ervoor te zorgen dat de hand wordt gehouden aan de Overeenkomst van Stockholm inzake POP-verontreinigingen en dat deze overeenkomst zo spoedig mogelijk wordt geratificeerd en in werking treedt?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(25 oktober 2002)

De Overeenkomst van Stockholm inzake persistent organische verontreinigende stoffen (POP) werd door de Russische Federatie ondertekend op 22 mei. De Commissie toont zich verheugd over deze stap doch heeft nog geen informatie van Rusland ontvangen over diens plannen om de Overeenkomst te ratificeren en uit te voeren.

De communautaire voorstellen voor een besluit van de Raad inzake ratificering van de Overeenkomst door de Gemeenschap en over de voor de tenuitvoerlegging vereiste wetgeving worden momenteel voorbereid en zullen waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2003 worden goedgekeurd. Het is de bedoeling dat de Gemeenschap Partij wordt bij de Overeenkomst vóór de eerste Conferentie van de Partijen die medio 2004 zou kunnen plaatsvinden.

De Commissie zal de kwestie van de Russische ratificatie en de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst in de komende multilaterale bijeenkomsten en in de bilaterale bijeenkomsten in het kader van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst aan de orde brengen. Zij zal tevens nagaan of in het licht van vorderingen aanverwante projecten kunnen worden gefinancierd.