Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2706/02 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Vrachtvervoer over het spoor door de Kanaaltunnel.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2706/02 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Vrachtvervoer over het spoor door de Kanaaltunnel.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2706/02

van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie

(26 september 2002)

Betreft: Vrachtvervoer over het spoor door de Kanaaltunnel

Volgens de laatste berichten heeft de bouw van een veiligheidshek in Fréthun de situatie weliswaar verbeterd, maar is het aantal uren per dag gedurende welke er vrachtvervoer over het spoor door de Kanaaltunnel mogelijk is nog steeds beperkt, omdat de Franse autoriteiten niet voldoende mankracht beschikbaar stellen om de veiligheid gedurende de gehele dag te handhaven.

Is de Commissie tevreden met deze voortdurende ontwrichting van de handel?

Welke stappen neemt de Commissie om deze situatie te verbeteren?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(30 oktober 2002)

De Commissie heeft onlangs van de klagers en van de Franse autoriteiten eensluidende informatie ontvangen over de voortgang van de werkzaamheden en de situatie met betrekking tot het treinverkeer via de Kanaaltunnel.

Uit al deze informatie blijkt dat de situatie bij de treinterminal van Calais-Fréthun beter wordt, wat tot uiting komt in een geleidelijke toename van het treinverkeer via het Kanaal.

De Commissie is blij met deze bemoedigende ontwikkeling die het gevolg is van de reeds door de Franse autoriteiten genomen maatregelen, zoals de plaatsing van een dubbel veiligheidshek rond het terrein.

De Commissie heeft niettemin, met name in een gesprek van het voor de interne markt bevoegde lid van de Commissie en mevrouw Lenoir, toegevoegd minister, belast met Europese Zaken, op 30 september 2002 de aandacht van de Franse autoriteiten gevestigd op het feit dat zij de volledige en definitieve opheffing van de belemmering van het vrije goederenverkeer verwacht.

Dit is alleen mogelijk door het volledige herstel van het verkeer gedurende de gehele dag, zoals dat het geval was voor het begin van de ontregeling in november 2001.

Hoewel het gezien de omvang van het verkeer als gevolg van de langdurige beperkingen nu nog niet nodig is de treinterminal 24 uur per dag open te houden, is de Commissie van mening dat het terrein weldra weer het gehele etmaal geopend moet zijn, zodat de verkeerssituatie zich volledig kan herstellen.

De Commissie zal zich derhalve blijven vergewissen van de door de Franse autoriteiten in dit verband geboekte vorderingen.

Ook is de Franse autoriteiten gevraagd de Commissie regelmatig op de hoogte te houden van de maatregelen die in Fréthun nog ter vergroting van de veiligheid zullen worden genomen en van de verkeersverbeteringen die daarvan het gevolg zijn.