Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2745/02 van Ian Hudghton (Verts/ALE) aan de Commissie. Vaccin ter bestrijding van infectieuze anemie van de zalm.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2745/02 van Ian Hudghton (Verts/ALE) aan de Commissie. Vaccin ter bestrijding van infectieuze anemie van de zalm.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2745/02

van Ian Hudghton (Verts/ALE) aan de Commissie

(30 september 2002)

Betreft: Vaccin ter bestrijding van infectieuze anemie van de zalm

Kan de Commissie recente berichten bevestigen dat bij de EU een aanvraag is ingediend tot goedkeuring van een vaccin ter bestrijding van infectieuze anemie van de zalm (ISA)?

Zo ja, kan de Commissie verder mededelen wanneer zij met betrekking tot dit cruciale vaccin een beslissing denkt te nemen en wat de bijzonderheden zijn van dit vaccin, dat naar wordt gezegd een beschermingsniveau van meer dan 90 % biedt? Kan de Commissie bevestigen dat een en ander als spoedeisend wordt beschouwd vanwege de grote nadelige gevolgen die ISA heeft gehad voor de zalmkwekers en de dringende behoefte aan een vaccin?

Kan de Commissie, in het geval van goedkeuring van deze aanvraag, mededelen of er financiële middelen beschikbaar zullen worden gesteld voor de zalmkwekers, zodat het vaccin naar behoren kan worden gedistribueerd en ISA kan worden uitgeroeid?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(24 oktober 2002)

Als gevolg van de huidige wetgeving inzake de verlening van vergunningen voor het in de handel brengen van producten op communautair niveau(1) is de Commissie niet in staat informatie te verstrekken over mogelijke aanvragen die bij het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (EMEA) zijn ingediend, aangezien dergelijke documenten worden beschouwd als vallende onder de intellectuele eigendomsrechten van de onderneming. De Commissie kan evenmin een standpunt innemen over de mogelijke toekomstige verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van veterinaire geneesmiddelen, waaronder vaccins, op communautair niveau.

De communautaire wetgeving voorziet alleen in vaccinatie tegen ISA in geval van een uitbraak van de ziekte en onder stringente voorwaarden. Er moeten rampenplannen voor noodvaccinatie door de lidstaten worden opgesteld overeenkomstig bijlage E bij Richtlijn 93/53/EEG van de Raad van 24 juni 1993 tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde visziekten(2) en ter goedkeuring aan de Commissie worden voorgelegd.

Thans bestaat er niet voldoende wetenschappelijke kennis of praktische ervaring betreffende ISA-vaccins en vaccinatie tegen deze ziekte. Verder is momenteel geen vaccin toegelaten als veterinair immunologisch product (vaccin)(3). Daarom is geen rampenplan met maatregelen voor vaccinatie tegen ISA goedgekeurd.

Beschikking 90/424/EEG van de Raad betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied(4), in combinatie met Verordening (EG) nr. 2722/2000 van de Commissie(5), stelt de voorwaarden vast waaronder het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV) in verband met ISA een financiële bijdrage zou kunnen leveren voor genomen maatregelen zoals uitroeiingsprogramma's die, in principe, vaccinatie kunnen omvatten, alsook monitoringprogramma's.

Overeenkomstig deze bepalingen kan de Commissie deze acties medefinancieren na indiening en goedkeuring van passende programma's.

(1) Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de Raad van 22 juli 1993 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling, PB L 214 van 24.8.1993.

(2) PB L 175 van 19.7.1993.

(3) Toegelaten overeenkomstig Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PB L 311 van 28.11.2001).

(4) PB L 224 van 18.8.1990.

(5) Verordening (EG) nr. 2722/2000 van de Commissie van 13 december 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV) een bijdrage kan verlenen voor de uitroeiing van dierziekten in de aquacultuur, PB L 314 van 14.12.2000.