Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2891/02 van Alexander de Roo (Verts/ALE) aan de Commissie. Problemen met Hoge-Flux-Reactor Petten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2891/02 van Alexander de Roo (Verts/ALE) aan de Commissie. Problemen met Hoge-Flux-Reactor Petten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2891/02

van Alexander de Roo (Verts/ALE) aan de Commissie

(14 oktober 2002)

Betreft: Problemen met Hoge-Flux-Reactor Petten

Nuclear Research and consultancy Group (NRG) verzorgt de bedrijfsvoering van de zogeheten Hoge-Flux-Reactor in Petten, welke eigendom is van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie.

Het tv-programma Reporter onthulde op 26 september 2003 op basis van documenten uit de centrale zelf dat een groter of kleiner lek in het koelsysteem kan uitdraaien op het droogvallen van de reactorkern en mogelijk tot het smelten van de reactorkern (kan niet met absolute zekerheid worden uitgesloten).

In de jaren tachtig werd het Veldman-scenario (een breuk in de koelleiding) ontwikkeld. Dit scenario is uitgebreid geanalyseerd door een werkgroep waarvan ook oud-operator Veldman deel uitmaakte. De NRG acht de kans dat dit scenario zich voordoet extreem klein en de mogelijke consequenties hoewel serieus, zonder gevolgen voor de omgeving.

De reactor zou tijdens de stillegperiode grondig moeten worden onderzocht op alle mogelijke veiligheidsproblemen.

Staatssecretaris Van Geel (Milieu) laat over deze kwestie veel onduidelijkheid bestaan. Uit zijn brief aan de Tweede Kamer blijkt wel dat er van overheidswege nooit een serieus en grondig onderzoek naar het mogelijk droogvallen van de reactorkern is gedaan (gezien de toen geldende internationale praktijk om researchreactoren niet aan dit soort analyses te onderwerpen). Onduidelijk is waar Van Geel de mening van zijn Kernfysische Dienst (KFD) op baseert dat er in geval van een breuk geen risico op een ontploffing bestaat.

Is de Commissie ook van mening dat bij kerninstallaties de veiligheid altijd boven alle twijfel verheven moet zijn?

Deelt de Commissie de opvatting dat de Hoge-Flux-Reactor in Petten uit voorzorg tijdelijk moet worden stilgelegd, totdat de ernstige problemen met de veiligheid van deze reactor zijn opgelost?

Antwoord van de heer Busquin namens de Commissie

(3 december 2002)

De Commissie is van mening dat er in nucleaire installaties effectieve regelingen voor de bestrijding van mogelijke radiologische gevaren moeten worden ingevoerd en gehandhaafd om individuele personen, de maatschappij en het milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling uit deze installaties.

De veiligheid van de hogefluxreactor (HFR) wordt gewaarborgd door de reactor overeenkomstig de desbetreffende veiligheidsregels en -voorschriften onder toezicht en controle van de bevoegde nationale veiligheidsinstanties te exploiteren. In overleg met de veiligheidsinstanties wordt momenteel een aantal ongevalscenario's geanalyseerd waarbij zich ernstige en minder ernstige lekkages van koelwater voordoen, onder andere door breuken in de koelwaterleidingen. De Commissie is het volledig met de nationale veiligheidsinstanties eens dat de scenario's waarvan wordt uitgegaan geen gevaren inhouden op grond waarvan de HFR zou moeten worden stilgelegd.