Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2953/02 van Gabriele Stauner (PPE-DE) aan de Commissie. Hoogte van de betalingen van en naar bankrekeningen van de Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2953/02 van Gabriele Stauner (PPE-DE) aan de Commissie. Hoogte van de betalingen van en naar bankrekeningen van de Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2953/02

van Gabriele Stauner (PPE-DE) aan de Commissie

(22 oktober 2002)

Betreft: Hoogte van de betalingen van en naar bankrekeningen van de Commissie

In antwoord op mijn schriftelijke vraag E-1851/02(1) heeft de Commissie mij een list van de banken doorgegeven waarbij zij rekeningen heeft met het oog op betalingen uit en naar de begroting van de Europese Unie.

De Commissie heeft evenwel geweigerd om voor elk van deze banken de omvang van het betalingsverkeer in de jaren 2001 en 2000 aan te geven.

Om het beroepsgeheim en de zakelijke betrekkingen te beschermen, alsmede om de zakelijke belangen van de betrokken ondernemingen niet te schaden, dienen deze gegevens volgens de Commissie geheim te worden gehouden.

Kan de Commissie uiteenzetten in hoeverre een dergelijke openbaarmaking de zakelijke belangen van de betrokken ondernemingen zou schaden?

Is het in het licht van de kritiek op haar boekhoudsysteem niet juist nu in het belang van de Commissie om deze cijfers openbaar te maken om te bewijzen dat de verrichte betalingen en afschrijvingen stroken met hetgeen middels haar jaarrekening kan worden gestaafd?

Waarom vraagt de Commissie niet eenvoudigweg om toestemming van de betrokken banken voor een dergelijke openbaarmaking?

Indien geheimhouding van deze gegevens inderdaad onontkoombaar is, waarom geeft de Commissie die vertrouwelijke informatie niet rechtstreeks aan mij door overeenkomstig artikel 287 van het EG-Verdrag, zoals ook geschiedde bij de beantwoording van mijn schriftelijke vraag E-2235/02(2) (door de juridische dienst van de Commissie verleende opdrachten)?

(1) PB C 192 E van 14.8.2003, blz. 24.

(2) PB C 137 E van 12.6.2003, blz. 57.

Antwoord van mevrouw Schreyer namens de Commissie

(29 januari 2003)

De Commissie heeft deze zaak onderzocht en heeft geconcludeerd dat zij gerechtigd is om de omvang van de betalingen aan te geven die in de jaren 2000 en 2001 zijn verricht door de banken die staan vermeld in de lijst van het antwoord op deel 1 van schriftelijke vraag E-1851/02(1).

De Commissie zal de gevraagde informatie rechtstreeks toezenden aan het geachte parlementslid en het secretariaat-generaal van het Parlement.

(1) PB C 192 E van 14.8.2003, blz. 24.