Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3051/02 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Verhoogd risico van kanker door bovengrondse stroomleidingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3051/02 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Verhoogd risico van kanker door bovengrondse stroomleidingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3051/02

van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie

(24 oktober 2002)

Betreft: Verhoogd risico van kanker door bovengrondse stroomleidingen

Een grootschalig en langdurig onderzoek van de California Public Utilities Commission in de buurt van de Amerikaanse stad San Francisco wees uit dat mensen die frequent worden blootgesteld aan elektromagnetische velden (bijv. omdat ze wonen onder hoogspanningsleidingen, maar ook door de nabijheid van elektrische apparaten) een opmerkelijk groter risico lopen dat ze kanker krijgen. Zwangere vrouwen hebben meer kans op een miskraam.

Kent de Commissie deze gegevens, zijn deze gelijkaardig aan die van de Europese Unie en welke beleidsmatige conclusies trekt zij hieruit voor de Unie?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(9 december 2002)

Het Wetenschappelijk Comité voor toxiciteit, ecotoxiciteit en milieu is op de hoogte van langetermijnonderzoek van de California Public Utilities Commission. Aangezien dit onderzoek tot dusver nog niet volledig gepubliceerd is, heeft het Comité alleen rekening gehouden met het deel van het onderzoek dat na revisie door een referent gepubliceerd is. In het licht van deze bevindingen blijft het Comité bij zijn conclusies betreffende het vermoedelijke verband tussen blootstelling aan extreem laagfrequente velden (ELF) en kanker. Zodra het definitieve verslag van het onderzoek beschikbaar is, zal de Commissie het voor evaluatie voorleggen aan het Comité.

Tot besluit heeft het Comité in twee adviezen van 30 oktober 2001 en 24 september 2002 de geldigheid van de grenswaarden in de aanbeveling van de Raad(1) bevestigd. Deze omvatten alle frequenties van 0 hertz tot 300 gigahertz en dus ook straling van hoogspanningsleidingen.

De Commissie blijft de beoordeling van de gezondheidsrisico's van elektromagnetische velden door de WGO echter actief volgen. De resultaten van het veldonderzoek zullen naar verwachting tegen 2004 beschikbaar zijn en de Commissie zal rekening houden met eventuele nieuwe wetenschappelijke bewijzen.

(1) 1999/519/EG: Aanbeveling van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz-300 GHz, PB L 199 van 30.7.1999.