Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3074/02 van Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE) aan de Commissie. Conferentie Towards sustainable agriculture for developing countries, 30 t/m 31 januari 2003, georganiseerd door DG Onderzoek.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3074/02 van Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE) aan de Commissie. Conferentie Towards sustainable agriculture for developing countries, 30 t/m 31 januari 2003, georganiseerd door DG Onderzoek.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3074/02

van Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE) aan de Commissie

(22 oktober 2002)

Betreft: Conferentie Towards sustainable agriculture for developing countries, 30 t/m 31 januari 2003, georganiseerd door DG Onderzoek

Volgens een aankondiging op de Internetpagina's van het Directoraat-generaal onderzoek zal de Commissie op 30 t/m 31 januari 2003 een conferentie organiseren onder de titel Towards sustainable agriculture for developing countries: options from life sciences and biotechnologies.

Op welke rechtsgrondslag (programma, begrotingslijn) is de conferentie gebaseerd en wat zullen de totale kosten zijn?

Hoe heeft het voorbereidingsproces plaatsgevonden: inschakeling van het Europees Parlement; selectie van te behandelen onderwerpen; inhoudelijke integratie van risico-analyses?

Hoe en op grond van welke criteria geschiedde de selectie van personen die aan de conferentie bijdragen, de bijdragen en de deelnemers?

Antwoord van de heer Busquin namens de Commissie

(19 november 2002)

De conferentie Towards Sustainable Agriculture for Developing Countries: Options from life Sciences and Biotechnologies wordt georganiseerd als een discussieplatform voor biowetenschappen, om een open en brede discussie over de mogelijkheden voor biowetenschappen te stimuleren die kan leiden tot nieuwe inzichten in de aanhoudende problemen waarmee onze moderne samenleving momenteel wordt geconfronteerd.

Deze conferentie wordt ondersteund uit de begrotingslijn van het programma Kwaliteit van het bestaan van het vijfde kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO). De kosten voor de Commissie worden geschat op 600 000 EUR wat in dezelfde orde van grootte ligt als de kosten van vorige vergelijkbare evenementen. De Commissie neemt via het directoraat-generaal Onderzoek en andere betrokken DG's de verantwoordelijkheid op zich voor de algemene organisatie. Het programma is opgesteld door de Europese adviesgroep inzake biowetenschappen (EABW).

De EABW, een forum van prominente wetenschappers dat in april 2000 door de commissaris voor wetenschappelijk onderzoek is opgericht(1), werd verzocht om te voorzien in de behoefte aan deskundige adviezen met betrekking tot de vooruitzichten voor biowetenschappen en -technologieën en hun beleidsrelevantie. Een van de doelstellingen van de groep is bij te dragen aan de totstandkoming en begeleiding van een dicussieplatform voor biowetenschappen, dat aan onderzoekers de mogelijkheid biedt van gedachten te wisselen met de verschillende belanghebbenden. Op die manier moet worden gezorgd dat de discussie over gevoelige onderwerpen in verband met het verantwoord gebruik van nieuwe kennis niet uitsluitend gevoerd wordt door enkele deskundigen en dat deze problematiek ook aan de orde komt in een brede publieke discussie waarin ruimte is voor allerlei verschillende opvattingen.

Het EABW stelde het programma van het evenement op, uitgaand van geslecteerde voorbeelden die aan de kant van plaatselijke ervaringen laten zien hoe bepaalde wetenschappelijke en technologische toepassingen kunnen worden aangewend voor de aanpak van specifieke problemen van ontwikkelingslanden. Een kosten-baten analayse maakt deel uit van elk voorbeeld. Er werden voor zover mogelijk woordvoerders gezocht uit ontwikkelingslanden en bevoegde internationale organisaties. Verder werd een klein panel (niet-gouvernementele organisaties, internationale organisaties, Parlementsleden, enz.) samengesteld om de kerndiscussie te bevorderen; de discussie zelf wordt door een journalist geleid.

De deelnemers zullen een breed publiek vertegenwoordigen, onder andere de civiele maatschappij, de landbouw, de industrie, beleidsmakers, jongeren, zowel in Europa als in de ontwikkelingslanden. Er zijn inschrijvingen uit de hele wereld ontvangen.

(1) http://europa.eu.int/comm/research/life-sciences/egls/index_en.html.