Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3184/02 van Robert Evans (PSE) aan de Commissie. Zorgtoelage voor gehandicapten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3184/02 van Robert Evans (PSE) aan de Commissie. Zorgtoelage voor gehandicapten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3184/02

van Robert Evans (PSE) aan de Commissie

(31 oktober 2002)

Betreft: Zorgtoelage voor gehandicapten

In antwoord op mijn vraag E-1347/02(1) stelt commissaris Diamantopoulou dat de Europese Commissie een onderzoek instelt naar de uitsluiting van bepaalde toelagen (o.a. de zorgtoelage voor gehandicapten) van verordening (EEG) 1408/71(2).

Welke vorderingen heeft de Europese Commissie intussen gemaakt, of wanneer denkt ze haar onderzoek te kunnen afsluiten?

(1) PB C 277 E van 14.11.2002, blz. 191.

(2) PB L 149 van 5.7.1971, blz. 2.

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(6 december 2002)

De Commissie heeft bilaterale besprekingen met een aantal lidstaten gevoerd over de in bijlage IIa van Verordening nr. 1408/71(1) opgenomen toelagen, die vrijgesteld zijn van het uitvoerbeginsel. In de lijst van het Verenigd Koninkrijk is onder meer de Disability Living Allowance (DLA) opgenomen. Dankzij de besprekingen is de Commissie meer over de toelagen in kwestie te weten gekomen.

De Commissie overweegt een wetsvoorstel in te dienen tot wijziging van Verordening (EEG) 1408/71, en met name van bijlage IIa. Doel van het voorstel is toelagen uit bijlage IIa te schrappen die niet voldoen aan de criteria die gelden voor bijzondere, niet op de betaling van premies berustende toelagen, zoals gedefinieerd door het Europees Hof van Justitie. Verwacht wordt dat de Commissie het voorstel in het voorjaar van 2003 zal onderzoeken. Als het voorstel wordt goedgekeurd, zal de Commissie het vervolgens aan de Raad en het Europees Parlement voorleggen.

(1) Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, gewijzigd en bijgewerkt bij Verordening (EG) nr. 118/97 van 2 december 1997, PB L 28 van 30.1.1997.