Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3272/02 van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie. Bescherming tegen valse concurrentie op het Internet - domain grabbing.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3272/02 van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie. Bescherming tegen valse concurrentie op het Internet - domain grabbing.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3272/02

van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie

(19 november 2002)

Betreft: Bescherming tegen valse concurrentie op het Internet domain grabbing

Met verordening (EG) nr. 733/2002(1) van 22 april 2002 heeft de EU een belangrijk en noodzakelijk instrument voor de invoering van het .eu-topniveaudomein gecreëerd. De twee doelen die de EU met deze verordening nastreeft zijn: bescherming van bedrijven tegen speculatieve en oneigenlijke registratie van domeinnamen en toewijzing van een specifiek tijdsbestek voor de registratie van domeinnamen door overheidsinstanties (zie overweging 16 en art. 5 van de verordening). Maar wat moet er gebeuren op het vlak van de generieke topniveaudomeinen (bijvoorbeeld .com, .info, .biz) gezien het feit dat de regeling hiervoor zeer sterk wordt beïnvloed door het Amerikaanse systeem. De praktijk van het domain grabbing is tegenwoordig wijder verspreid dan ooit, hetgeen voor het bedrijfsleven zeer schadelijk is. Bij het oprichten van een bedrijf wordt vaak vastgesteld dat de naam van het nieuwe bedrijf reeds eerder als tweede-niveaudomein is geregistreerd door een domain grabber met als enig doel deze naam te verkopen. Is het nieuwe bedrijf niet in het bezit van een geregistreerd recht op het merk, dan ondervindt het vaak grote problemen bij de overdracht van het domein. Vaak wordt hierdoor een succesvol en langdurig beschermde aanwezigheid op het Internet ernstig belemmerd. Verstoring van het vrije verkeer van goederen op de interne markt is het gevolg. Met name bij geografische aanduidingen, die niet als merk kunnen worden vastgelegd, is de transparantie en dientengevolge ook de veiligheid op het Internet in het bijzonder in het geding. Het gaat hierbij veelal om geografische aanduidingen die een toeristische waarde hebben (dalen, alpenweiden, dorpen, stadsdelen, vakantiegebieden, enz.).

1. Is de Commissie van opvatting dat domain grabbing een praktijk is die een transparante en eerlijke concurrentie in de weg staat, zeer nadelig is voor de consument en derhalve in de gehele Gemeenschap moet worden verboden?

2. Zo ja, welke concrete stappen is de Commissie voornemens hiertegen te ondernemen?

3. Is de Commissie specifiek voornemens zich in te zetten voor een speciale domeinnaambescherming van geografische aanduidingen in de breedste zin in de gehele Gemeenschap?

4. Zo ja, welke concrete maatregelen zouden in verband hiermee moeten worden genomen?

(1) PB L 113 van 30.4.2002, blz. 1.

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(21 januari 2003)

De Commissie is op de hoogte van de praktijken inzake Internet-domeinnamen waarop het geachte parlementslid in zijn vraag wijst.

Zoals het geachte parlementslid opmerkt, heeft de Unie pogingen ondernomen om bedrijven te beschermen tegen bepaalde misbruiken door middel van bepalingen opgenomen in Verordening (EG) nr. 733/2002 van het Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein (TLD). Deze bepalingen voorzien in de bescherming van geografische aanduidingen.

Naast de maatregelen van openbaar beleid die moeten worden genomen in het kader van het .eu-TLD, en die o.a. zullen ingaan op historische rechten, de bescherming van geografische aanduidingen, en de behandeling van intellectuele eigendom en andere rechten, heeft de Commissie in augustus 2002 een online-onderzoek gelanceerd naar het fenomeen cybersquatting en zij zal volgend jaar een diepgaande studie op gang brengen. De resultaten van deze initiatieven zullen de Commissie helpen de behoefte aan verdere actie te beoordelen.

Wat betreft de algemene topniveaudomeinen (gTLDs) werd er op mondiaal niveau geen overeenstemming over bereikt welke regels van toepassing zijn. In het bijzonder voor handelsmerken wordt wettelijke bescherming in het algemeen geboden door nationale wetgeving en/of door de beginselen van de door de ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) in overleg met de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) goedgekeurde uniforme procedure

voor de beslechting van geschillen (UPBG). Wat betreft andere soorten namen, zoals handelsnamen, persoonsnamen of geografische namen, kan men voor hun bescherming slechts op nationale wetgeving een beroep doen.

De Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO), die van deze situatie op de hoogte is, heeft een uitgebreid raadplegingsproces voor domeinnamen opgezet en heeft tijdens een vergadering eind september 2002 besloten dat zij in deze fase geen bijkomende voorstellen zou doen wat betreft de uitbreiding van de taken van de UPBG inzake de behandeling van domain-grabbing met betrekking tot persoonsnamen. Tijdens deze vergadering werd ook overeengekomen om de toestand met betrekking tot de internationale niet-merkgebonden soortnamen van farmaceutische producten (INN's) en handelsnamen te blijven controleren, daarbij specifieke soorten van bescherming aanbevelend voor intergouvernementele organisaties en landsnamen. Wat betreft geografische aanduidingen heeft de Commissie er met de volle steun van de lidstaten op aangedrongen om in het domeinnaamsysteem (DNS) het hoogst mogelijke niveau van bescherming te bieden voor geografische aanduidingen. Daarom verzocht de afvaardiging van de Commissie tijdens de negende bijeenkomst van het Permanent Comité van de WIPO voor merkenrecht, industriële ontwerpen en geografische aanduidingen (WIPO SCT), die plaatsvond te Genève van 11 tot 15 november 2002, het Internationaal Bureau een paper voor te bereiden dat de besprekingen samenvat die in dat verband werden gehouden. Dit document zal de basis vormen voor een belangrijke discussie tijdens de tiende bijeenkomst van de WIPO SCT in mei 2003.

Het geachte parlementslid kan meer informatie vinden op http://ecommerce.wipo.int/domains/en op http://www.wipo.int/sct/en/.