Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3278/02 van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie. Interreg III: verschillen tussen de programma's Apulië-Albanië en Griekenland-Albanië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3278/02 van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie. Interreg III: verschillen tussen de programma's Apulië-Albanië en Griekenland-Albanië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3278/02

van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie

(19 november 2002)

Betreft: Interreg III: verschillen tussen de programma's Apulië-Albanië en Griekenland-Albanië

In het kader van Interreg III A zijn de volgende samenwerkingsprogramma's goedgekeurd:

A. Apulië-Albanië dat wordt gefinancierd ten belope van 33 miljoen euro. Het programma's is een intensivering van de reeds in het kader van Interreg II opgestarte initiatieven waarvoor reeds zo'n 81,5 miljoen euro waren uitgetrokken, en bestrijkt een totale oppervlakte van 38 486 km2 en, volgens de Commissie, een bevolking van 6,2 miljoen burgers waaronder 2,8 miljoen in Italië en circa 3,4 miljoen in Albanië.

B. Griekenland-Albanië dat wordt gefinancierd ten belope van 90 miljoen euro waarvan 70,4 miljoen euro voornamelijk zijn bestemd voor het instellen van een daadwerkelijke goed bewaakte grens tussen beide landen. Het programma is bedoeld voor 1,4 miljoen burgers waaronder 900 000 Grieken en 500 000 Albaniërs die in twee zeer arme regio's aan weerszijden van de grens wonen.

Afgezien van de verdeling van de financiële quota's over de lidstaten, de omvang van het gebied, het aantal betrokken burgers en de levensstandaard in de betreffende gebieden is het grensvraagstuk vanuit het oogpunt van de veiligheid en de doorgang van illegale immigranten vanuit Albanië naar Europa een probleem dat zich bijna uitsluitend voordoet bij het oversteken met boten naar de kust van Apulië.

Sedert lange tijd kennen de inspanningen die Apulië zich getroost voor de onwikkeling van Albanië, los van de communautaire steun, hun weerga in de Unie niet. Het is immers bekend dat er intensieve en goede institutionele betrekkingen bestaan en steun wordt verleend voor de uitbouw van het openbaar bestuur. Bovendien steunt de regio Apulië samen met de organisatie Fiera del Levante een jaarlijkse handelsbeurs in Tirana. Aan de vierde editie, die afgelopen maart heeft plaatsgevonden, hebben meer dan 303 bedrijven deelgenomen en deze beurs werd door meer dan 40 000 mensen bezocht uit onder andere Apulië, Montenegro, Macedonië, Griekenland, Kroatië, Bosnië, Servië, Slovenië, Bulgarije, Roemenië en Turkije.

Kan de Commissie mededelen of zij het niet nodig acht de instrumenten voor een extra investering ter beschikking te stellen, naast de geplande programma's, om een passende ontwikkeling van Albanië te waarborgen zodat onder andere de massale emigratie naar de Europese Unie over de Adriatische Zee en de illegale landingen op de Apulische kust worden ontmoedigd?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(9 januari 2003)

In het kader van hun respectieve toewijzingen hebben de lidstaten zelf de financiële verdeling vastgesteld voor elk Interreg III-programma waaraan ze deelnemen, en dus ook voor de programma's tussen Griekenland, Italië en Albanië.

Albanië zal samen met andere Balkanlanden tevens deelnemen aan een nieuw Interreg-programma (Interreg IIIA Italië-Adriatische Zee) dat momenteel wordt goedgekeurd en voorziet in een totale communautaire bijdrage van 50,5 miljoen euro. Er zij op gewezen dat de in het kader van de Interreg-programma's gecofinancierde projecten weliswaar op het grondgebied van de Gemeenschap worden uitgevoerd, doch een duidelijke impact op de betrokken derde landen moeten hebben.

De thema's immigratie en veiligheid in het gebied aan de zuidelijke Adriatische Kust maken ook deel uit van andere acties in het kader van de programma's uit hoofde van de Structuurfondsen, met name het programma Sicurezza 2000-2006 met betrekking tot de Italiaanse gebieden van doelstelling 1 en het Interreg III-programma Archimed (regio's van de Mezzogiorno en Griekenland), dat momenteel door de Commissie wordt goedgekeurd.

Bovenop de bijstand uit de Interreg-programma's tussen Albanië en Italië/Griekenland heeft de Commissie in 2001 een nationaal strategiedocument voor Albanië (CSP) goedgekeurd. Dit document bevat een indicatief meerjarenprogramma (IMP) uit hoofde waarvan Albanië in de periode 2001-2004 in totaal 143,9 miljoen euro toegewezen krijgt (voor de periode 2001-2004 loopt het bedrag op tot 181,4 miljoen euro). Deze bijstand zal worden toegekend in het kader van het Cards-programma. Vrijwel de helft van het totale bedrag zal worden toegewezen aan acties inzake versterking van de rechterlijke macht, bijstand op het gebied van geïntegreerd grensbeheer, openbare orde, asiel en migratie en georganiseerde misdaad.

Daarnaast wordt in het kader van het regionale CARDS-programma voor de hele regio bijstand verleend op het gebied van geïntegreerd grensbeheer, democratische stabilisatie, institutionele opbouw en regionale infrastructuur, met een financiële toewijzing van 80 miljoen euro voor de periode 2002-2004.

Het probleem van illegale migratie wordt ook aan de orde gesteld in diverse politieke fora en zal eveneens worden besproken in het kader van de toekomstige onderhandelingen over de stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAA) tussen de Unie en Albanië.

Op 28 november 2002 is de Commissie voorts formeel door de Raad (justitie en binnenlandse zaken) gemachtigd om te onderhandelen over een overnameovereenkomst tussen de Gemeenschap en Albanië. Een dergelijke overeenkomst zal bijdragen tot een efficiëntere bestrijding van illegale immigratie uit Albanië en tot meer economische welvaart in het betrokken gebied, en zo de onderliggende problemen van de migratiestromen helpen oplossen.