Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3283/02 van Paul Rübig (PPE-DE) aan de Commissie. Maatregelen ter waarborging van de betaalbaarheid van de zorgstelsels op lange termijn.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3283/02 van Paul Rübig (PPE-DE) aan de Commissie. Maatregelen ter waarborging van de betaalbaarheid van de zorgstelsels op lange termijn.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3283/02

van Paul Rübig (PPE-DE) aan de Commissie

(19 november 2002)

Betreft: Maatregelen ter waarborging van de betaalbaarheid van de zorgstelsels op lange termijn

De Commissie gaat in haar mededeling over de toekomst van de gezondheidszorg en de ouderenzorg(1) uitvoerig in op het feit dat de demografische ontwikkeling in de komende decennia niet alleen voor wat de pensioenen betreft, maar ook in de gezondheidszorg tot ernstige financieringsproblemen zal leiden. In de gezondheidszorg wordt deze trend nog door andere factoren versterkt. In haar mededeling vermeldt de Commissie de betaalbaarheid als een van de drie tegelijkertijd na te streven doelstellingen. Daartoe is vooral een grotere doeltreffendheid van de stelsels resp. het voorkomen van efficiencytekorten noodzakelijk. In andere bedrijfstakken zorgen marktmechanismen tot op zekere hoogte voor deze effecten. In de gezondheidszorg ontbreken belangrijke marktelementen. Zo wordt de prestatie meestal niet door de patiënt als consument, maar door de arts gekozen. Ook is tussen patiënt en zorgaanbieder geen sprake van prijsvorming volgens de wetten van de markt, omdat de prestatie meestal door de staat of het ziekenfonds wordt betaald. Toch lijkt het mogelijk tenminste gedeeltelijk beginselen van de markteconomie in de gezondheidszorg te verankeren, resp. te versterken, bijvoorbeeld het bevorderen van concurrentie tussen de zorgaanbieders, grotere prijstransparantie voor de patiënt, eventueel door procentuele bijbetalingen. In de mededeling wordt ook gewezen op het belang van een intensievere internationale uitwisseling van ervaringen.

1. Acht de Commissie maatregelen ter versterking van markteconomische elementen in de gezondheidszorg zinvol en haalbaar?

2. Is de Commissie voornemens initiatieven terzake te ontplooien?

3. Welke verdere stappen denkt de Commissie te nemen met het oog op de concrete verwezenlijking van de nagestreefde betaalbaarheid?

4. Overweegt de Commissie initiatieven om de internationale uitwisseling van ervaringen te bevorderen en te structureren?

(1) COM(2001) 723 def.

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(20 december 2002)

Alle lidstaten staan voor een drievoudige uitdaging: de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg waarborgen. De organisatie en de financiering van de gezondheidszorg vallen echter onder de bevoegdheid van de lidstaten. De nationale overheden moeten beslissen of marktmechanismen zinvolle besparingen opleveren en een voor iedereen toegankelijke kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg. De Europese Unie is niet bevoegd om dergelijke mechanismen op te dringen. De Commissie kan echter wel de uitwisseling van informatie over beleidsmaatregelen bevorderen om een betaalbare en voor iedereen toegankelijke kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg te waarborgen.

De Commissie steunt de werkzaamheden van het Comité voor sociale bescherming en het Comité voor economische politiek inzake gezondheidszorg en langdurige zorg voor ouderen, die tot dusver een raming van de financiële gevolgen van de vergrijzing voor de gezondheidszorg en een in het eerste semester van 2002 aan de lidstaten voorgelegde vragenlijst hebben opgeleverd. De antwoorden op de vragenlijst worden onderzocht en de Commissie zal binnenkort een gezamenlijk ontwerpverslag van de Commissie en de Raad met de bevindingen goedkeuren. De Commissie zal in 2003 op basis van de resultaten van de huidige samenwerking in de Unie nagaan hoe de lidstaten op het gebied van gezondheidszorg en langdurige zorg voor ouderen gestructureerder kunnen samenwerken.

Bovendien heeft de Commissie de aanzet gegeven tot een denkproces op hoog niveau over de mobiliteit van patiënten en de ontwikkeling van de gezondheidszorg in de Europese Unie om belangrijke kwesties in verband met gezondheidszorg te bespreken. Gespreksonderwerpen zijn de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, de behoefte aan informatie, de mogelijkheden om op het punt van gezondheidszorg samen te werken en de verenigbaarheid van nationale beleidsmaatregelen met Europese doelstellingen.

Dankzij het nieuwe actieprogramma voor de volksgezondheid zullen enkele verkennende activiteiten op dit gebied steun krijgen.