Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3323/02 van Dana Scallon (PPE-DE) aan de Commissie. Bevoegdheid van de Europese Unie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3323/02 van Dana Scallon (PPE-DE) aan de Commissie. Bevoegdheid van de Europese Unie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3323/02

van Dana Scallon (PPE-DE) aan de Commissie

(25 november 2002)

Betreft: Bevoegdheid van de Europese Unie

Kan de Europese Unie op het gebied van het ontwikkelingsbeleid ondermeer. via financiële hulp organisaties steunen die in niet-EU-landen werkzaam zijn in sectoren waarin zij geen wettelijke bevoegdheid bezit?

Antwoord van de heer Nielson namens de Commissie

(29 januari 2003)

De bevoegdheid van de Gemeenschap op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is vastgelegd in titel XX van het EG-Verdrag. Het beleid wordt overeenkomstig deze bepalingen uitgevoerd.

Dienovereenkomstig moeten alle handelingen van de Gemeenschap op het gebied van ontwikkelingssamenwerking aan de doelstellingen van artikel 177 van het EG-Verdrag beantwoorden. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie in zaak C-268/94 (Portugal/Commissie, Jurispr. 1996, blz. I-6177) kan een maatregel op het gebied van ontwikkelingssamenwerking echter voorzien in bepalingen op specifieke gebieden, zonder dat een andere rechtsgrondslag of zelfs de medewerking van de lidstaten aan het sluiten van de overeenkomst nodig is, voorzover de overeenkomst voornamelijk dient bij te dragen tot de in artikel 177 bedoelde doelstellingen en mits de clausules betreffende de specifieke gebieden geen verplichtingen van een zodanige omvang omvatten, dat het hierbij in werkelijkheid om andere doelstellingen gaat dan doelstellingen van ontwikkelingssamenwerking. Derhalve houdt volgens het Hof het feit dat bepalingen zijn opgenomen die in samenwerking op een specifiek gebied voorzien, op zich niet noodzakelijkerwijs een algemene machtiging in, die als grondslag kan dienen voor een bevoegdheid van de Gemeenschap om op dit gebied elke soort van samenwerkingsmaatregel te treffen. Dit is derhalve niet van invloed op de verdeling van bevoegdheden tussen de Gemeenschap en de lidstaten of op de rechtsgrondslag van de communautaire handelingen voor de uitvoering van de samenwerking op een dergelijk gebied.