Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3356/02 van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie. Het Groenboek van de Commissie en de follow-up mededeling over consumentenbescherming.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3356/02 van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie. Het Groenboek van de Commissie en de follow-up mededeling over consumentenbescherming.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3356/02

van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie

(27 november 2002)

Betreft: Het Groenboek van de Commissie en de follow-up mededeling over consumentenbescherming

Commissaris Byrne heeft op 7 december 2001 verklaard dat het Groenboek over consumentenbescherming onderdeel moet uitmaken van het Beter Reguleringsinitiatief. Volgens hem was het welslagen van het Groenboek een testcase voor de ideeën over good governance en betere regulering.

Op 5 juni 2002 heeft de Commissie een mededeling over effectrapportage goedgekeurd als onderdeel van het Beter Reguleringspakket, waarin milieueffectrapportage wordt gedefinieerd als integraal onderdeel van het proces om beleidsvoornemens te ontwerpen en besluitvormers alsook het publiek bewust te maken van de mogelijke impact.

De vraag luidt of de Commissie, gezien de verklaring van commissaris Byrne, kan bevestigen dat zij met haar benadering van het Groenboek en de follow-up mededeling over EU-consumentenbescherming op één lijn zit met de in de mededeling van de Commissie over milieueffectrapportage neergelegde beginselen.

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(17 december 2002)

De Commissie is verheugd te kunnen meedelen dat de benadering van het groenboek(1) en de mededeling over de follow-up ervan(2) strookt met de in de mededeling over effectbeoordeling beschreven beginselen en een voortrekkersrol speelt bij de werkzaamheden in verband met een

betere regelgeving. In de mededeling over de follow-up van het groenboek verbindt de Commissie zich ertoe een effectbeoordelingsverslag te publiceren ter aanvulling van een toekomstig voorstel voor een kaderrichtlijn over eerlijke handel. Uit het werkprogramma 2003 van de Commissie blijkt dat tijdens het tweede trimester van 2003 een uitgebreid effectbeoordelingsverslag en een voorstel zullen worden ingediend. Bovendien heeft de heer Byrne op 14 november 2002 de conclusies van een aantal studies (onder meer een studie over effectbeoordeling) aan de Raad Concurrentievermogen voorgelegd. U zult deze studie, die de basis vormt voor de effectbeoordeling waarmee het voorstel gepaard gaat, te zijner tijd op de website van het directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming kunnen raadplegen.

(1) COM(2001) 531 def.

(2) COM(2002) 289 def.