Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3492/02 van Renzo Imbeni (PSE) aan de Raad. Aanpassing van het beroep van douane-expediteur in het kader van de uitbreiding.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3492/02 van Renzo Imbeni (PSE) aan de Raad. Aanpassing van het beroep van douane-expediteur in het kader van de uitbreiding.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3492/02

van Renzo Imbeni (PSE) aan de Raad

(9 december 2002)

Betreft: Aanpassing van het beroep van douane-expediteur in het kader van de uitbreiding

De uitbreiding van de Europese Unie brengt de afschaffing met zich mee van de douaneformaliteiten in het handelsverkeer met de nieuwe landen die deel gaan uitmaken van de Unie. Kan de Raad mededelen of deze afschaffing geleidelijk zal plaatsvinden, zodat in het handelsverkeer met deze landen toch nog douanedocumenten gebruikt zullen worden, zoals bijvoorbeeld het T 2-formulier voor goederen die in het kader van de regeling voor douanevervoer binnen de Gemeenschap door een van de lidstaten worden vervoerd?

Indien alle douaneformaliteiten volledig worden afgeschaft, is de Raad dan voorstander van een verordening die voorziet in communautaire begeleidende maatregelen ten behoeve van de douane-expediteurs, maatregelen die specifieke en uitzonderlijke acties behelzen, als aanvulling op de maatregelen van de structuurfondsen?

Antwoord

(5 en 6 mei 2003)

De Raad bevestigt dat de nieuwe lidstaten op de datum van hun toetreding tot de EU het acquis op douanegebied moeten hebben uitgevoerd.

Alle toetredende staten hebben zich ertoe verbonden de nodige maatregelen te treffen om het acquis betreffende deze sector tijdig voor de toetreding over te nemen en uit te voeren, en hun administratieve capaciteit daaraan aan te passen. Daarbij zal in het bijzonder de nadruk worden gelegd op doeltreffend grensbeheer, de invoering van nieuwe technologieën, het normbesef bij de douane en samenwerking tussen alle ter zake bevoegde administratieve diensten.

Elke toetredende staat dient in dit verband zelfs de nodige maatregelen te treffen, met inbegrip van maatregelen inzake herschikking van het personeelsbestand en omscholing, en de Commissie te contacteren met het oog op de financiering van initiatieven ter zake.

Het geachte parlementslid wordt verzocht eventuele vragen betreffende de praktische details aan de Commissie voor te leggen.