Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3655/02 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Zwarte vloed in Galicië: meest getroffen sectoren.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3655/02 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Zwarte vloed in Galicië: meest getroffen sectoren.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3655/02

van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie

(18 december 2002)

Betreft: Zwarte vloed in Galicië: meest getroffen sectoren

De ramp met de Prestige treft een gebied dat sterk afhankelijk is van de visvangst. De boten die de vangst onder de kust bedrijven, kunnen niet uitvaren. De schade is onberekenbaar. De kustvissers die zich wel op zee hebben kunnen begeven, stellen vast dat ook in gebieden die zogenaamd niet vervuild zijn, de soorten die gewoonlijk op de traditionele visgronden te vinden waren, nu verdwenen zijn.

Daarnaast is in de getroffen streken de kweek van zeevruchten goed ontwikkeld; hij biedt werk aan een zeer groot aantal mensen en helpt ervoor zorgen dat de Europese Unie de eerste wereldproducent van bijvoorbeeld mosselen en tarbot is. De vervuiling met stookolie heeft niet alleen in beide gevallen de oogst van vandaag vernield, maar voor mosselen ook die van de toekomst. Iedereen weet dat de nijverheidstak zijn levende grondstof direct voor de kust van Galicië verzamelt, en dat die grondstof nu door vervuiling aangetast en gestorven is.

Welke concrete maatregelen overweegt de Commissie, en meer in het bijzonder haar directoraat-generaal Visserij, om de Galicische vloot voor de kustvisserij en de aquacultuur van mosselen en tarbot economisch te hulp te komen?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Fischler namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-3655/02 en E-3656/02

(4 februari 2003)

De Raad heeft op 20 december 2002 een verordening goedgekeurd die voorziet in een bijzondere regeling om het herstel te bevorderen van de visserijhulpbronnen en de aquacultuursites die met olie uit de tanker Prestige zijn vervuild(1).

Deze verordening omvat buitengewone steunmaatregelen ten behoeve van de personen en ondernemingen die werkzaam zijn in de visserij, de schelpendierenkweek en de aquacultuur in de getroffen kustgebieden van Spanje.

De steun bestaat in het volgende:

- een financiële vergoeding aan de betrokken personen en eigenaren van ondernemingen voor de tijdelijke stillegging van activiteiten;

- ondersteuning van de vervanging van vistuigen;

- ondersteuning van het saneren van schelpdieren- en aquacultuurzones en het herstellen en wederopbouwen van installaties;

- een financiële vergoeding voor het vervangen van schelpdierenbestanden.

Voorts voorziet deze verordening in een aantal afwijkingen van de criteria waaraan uitgaven moeten voldoen om in aanmerking te komen voor cofinanciering uit het Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij (FIOV) op grond van Verordening (EG) 2792/1999 van de Raad(2), dit om de steunverlening aan de slachtoffers van de vervuiling te vergemakkelijken en te bespoedigen.

Deze verordening maakt het eveneens mogelijk om bijkomende kredieten (ten belope van 30 miljoen euro) over te hevelen van de steun waarin was voorzien bij Verordening (EG) nr. 2561/2001 van de Raad december 2001 ter bevordering van de omschakeling van vaartuigen en vissers die tot in 1999 afhankelijk waren van de visserijovereenkomst met Marokko(3).

Spanje heeft op 14 januari 2003 een formeel verzoek bij de Commissie ingediend om het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) aan te spreken voor financiële steun om de gevolgen van het ongeluk met de Prestige op te vangen.

De Commissie wijst erop dat het Fonds tot doel heeft een aanvulling te vormen op de inspanningen van de betrokken staten en een deel te dekken van hun overheidsuitgaven om, naar gelang van de aard van de ramp, essentiële noodacties inzake eerste levensbehoeften te treffen, zoals omschreven in artikel 3, lid 2, van de SFEU-verordening(4). Overeenkomstig punt d) van voornoemd artikel is onmiddellijke reiniging van de geteisterde gebieden te beschouwen als een noodactie. Steun uit het SFEU moet worden beperkt tot grote natuurrampen die ernstige gevolgen hebben voor de levensomstandigheden van de burgers, het natuurlijke milieu of de economie. Slechts in uitzonderlijke gevallen en indien is voldaan aan een aantal specifieke criteria als vastgesteld in artikel 2, lid 2, laatste alinea, van Verordening (EG) 2012/2002, kunnen rampen op regionale schaal die schade veroorzaken die minder bedraagt dan hetzij 3 miljard EUR, hetzij minder dan 0,6 % van het BNI, voor steun uit het SFEU in aanmerking komen.

De krachtens bovenbedoelde verordening verleende financiële steun dient ter dekking van collectieve schade. Schade van gezinnen en ondernemingen, met inbegrip van indirecte schade zoals die aan het toerisme of de visserijsector, komt niet voor dekking in aanmerking. De Commissie is momenteel bezig met het onderzoeken van het verzoek op basis van de ontvangen informatie en zij zal het zo spoedig mogelijk beantwoorden met inachtneming van de bepalingen van de verordening.

(1) Verordening (EG) nr. 2372/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot instelling van specifieke maatregelen om de schade veroorzaakt door olie uit de Prestige te vergoeden voor de visserijsector, de schelpdierensector en de aquacultuursector in Spanje, PB L 358 van 31.12.2002.

(2) Verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad van 17 december 1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector, PB L 337 van 30.12.1999.

(3) PB L 344 van 28.12.2001.

(4) Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, PB L 311 van 14.11.2002.