Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3891/02 van Giovanni Pittella (PSE) aan de Commissie. Regionaal Operationeel Programma voor Calabrië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3891/02 van Giovanni Pittella (PSE) aan de Commissie. Regionaal Operationeel Programma voor Calabrië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3891/02

van Giovanni Pittella (PSE) aan de Commissie

(13 januari 2003)

Betreft: Regionaal Operationeel Programma voor Calabrië

Gezien de volgende feiten:

- Volgens artikel 46, lid 2 en lid 3 van Verordening (EG) nr. 1260/1999(1) (verplichtingen van de lidstaten op het gebied van voorlichting en publiciteit over de bijstand uit de structuurfondsen) is de beheersinstantie die belast is met de uitvoering van de interventies

van de structuurfondsen verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen op het gebied van voorlichting en publiciteit. Zij moet er bijgevolg voor zorgen dat bekendheid wordt gegeven aan het bijstandpakket en in het bijzonder de potentiële eindbegunstigden, de beroepsorganisaties, de economische en sociale partners en het publiek informeren over de rol die de Gemeenschap speelt in verband met het betrokken bijstandpakket en de resultaten ervan.

- Wat de uitvoeringsbepalingen inzake deze voorlichting en publiciteit betreft, wordt in Verordening (EG) nr. 1159/2000(2) bepaalt dat met het oog op de transparantie ten aanzien van de potentiële eindbegunstigden de beheersautoriteit met name zorgt voor:

- de publicatie van de inhoud van de maatregelen van elk bijstandspakket waarbij de rol van de betrokken structuurfondsen wordt aangegeven, alsmede de verspreiding van die documenten en de verstrekking ervan aan de geïnteresseerden,

- het organiseren van adequate communicatie over de voortgang van de uitvoering van de bijstandspakketten gedurende de gehele programmeringsperiode,

- de uitvoering van voorlichtingacties met betrekking tot het beheer van, het toezicht op en de evaluatie van de bijstandspakketten van de structuurfondsen, in voorkomend geval gefinancierd met de kredieten voor technische hulp van de betrokken bijstandspakketten.

- De regio Calabrië ontvangt weliswaar jaarlijks 500 miljoen euro maar slaagt er niet in om binnen de termijn de nodige investeringen te verrichten.

- Volgens het regionale comité van de vakbond CGIL Calabria houdt de regionale overheid van Calabrië zich niet aan de verplichting van de verordening, hetgeen leidt tot aanzienlijke vertragingen bij de toewijzing en de uitvoering van de investeringen in het kader van het Regionaal Operationeel Programma. Hierdoor gaan belangrijke middelen verloren, met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van de investeringen en voor de doeltreffendheid van de overleginstrumenten in het kader van de controle op en de uitvoering van het Regionaal Operationeel Programma.

Op welke manier is de Commissie van plan om de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1159/2000 te reactiveren en op te treden tegen de inertie van de plaatselijke autoriteiten?

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.

(2) PB L 130 van 31.5.2000, blz. 30.

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(24 februari 2003)

De Commissie volgt de uitvoering van het operationeel programma Calabrië 2000-2006 aandachtig.

Vanwege de bij de uitvoering opgetreden vertragingen heeft het toezichtcomité voor het communautair bestek (CB) Italië Doelstelling 1 tijdens zijn vergadering van 18 juli 2002 besloten tot een speciale controle om de oorzaken van deze vertragingen bij de uitvoering van de betrokken maatregelen te achterhalen.

Teneinde vaart te zetten achter de procedures voor de uitvoering van het operationeel programma, zijn ambtenaren van de directoraten-generaal Regionale ontwikkeling en Landbouw in de loop van de tweede helft van 2002 een aantal keren naar Calabrië afgereisd om daar een ontmoeting te hebben met al degenen die verantwoordelijk zijn voor de uit hoofde van het EFRO en het EOGFL gefinancierde maatregelen. Bij die gelegenheden konden alle vertragingsoorzaken van procedurele en administratieve aard worden vastgesteld die hebben verhinderd dat de activiteiten van de grond kwamen, en konden de meest geschikte oplossingen worden aangedragen om de uitvoering van de maatregelen opnieuw in gang te zetten.

Wat de naleving van Verordening (EG) nr. 1159/2000(1) betreft, deelt de Commissie het standpunt van de geachte afgevaardigde over het belang van voorlichting en publiciteit met betrekking tot de bijstandsverlening uit de Structuurfondsen.

Artikel 34 van Verordening (EG) nr. 1260/1999 bepaalt dat de beheersautoriteit verantwoordelijk is voor de het nakomen van de verplichtingen inzake voorlichting en publiciteit. Voorts bepaalt artikel 46 van deze verordening dat het aan deze autoriteit is de potentiële begunstigden te informeren over de door het bijstandspakket geboden mogelijkheden en het publiek te informeren over de rol die de Gemeenschap in verband met het betrokken bijstandspakket speelt.

De maatregelen inzake voorlichting en publiciteit van het operationeel programma Calabrië 2000-2006 zijn bij het programmacomplement gevoegd. De door de regio verstrekte informatie over de uitvoering van het voorlichtings- en publiciteitsplan is door het toezichtcomité voor het regionaal operationeel programma (ROP) Calabrië onderzocht op zijn vergadering van 18 januari 2002. Bij die gelegenheid heeft de in de vraag van de geachte afgevaardigde genoemde vakbond geen voorbehoud gemaakt.

Om er echter op toe te zien dat de bepalingen van Verordening nr. 1159/2000 door de regio volledig worden nageleefd, heeft de Commissie de beheersautoriteit van het programma verzocht de stand van uitvoering van het communicatieplan op de eerste vergadering van het toezichtcomité in 2003 te bespreken.

Het toezichtcomité voor het programma zal op de tweede vergadering die in 2003 gepland is, het jaarlijks uitvoeringsverslag 2002 bestuderen, dat een hoofdstuk dient te omvatten over de uitvoering van de voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen. Dit verslag moet voor 30 juni 2003 in het bezit van de Commissie zijn.

(1) Verordening (EG) nr. 1159/2000 van de Commissie van 30 mei 2000 inzake door de lidstaten uit te voeren voorlichtings- en publiciteitsacties met betrekking tot de bijstandsverlening uit de structuurfondsen, PB L 130 van 31.5.2000.