Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3900/02 van Lennart Sacrédeus (PPE-DE) aan de Commissie. De behandeling en situatie van meisjes en vrouwen in Afghanistan.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3900/02 van Lennart Sacrédeus (PPE-DE) aan de Commissie. De behandeling en situatie van meisjes en vrouwen in Afghanistan.

27.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/354

Betreft:   

De behandeling en situatie van meisjes en vrouwen in Afghanistan

Onder het fundamentalistische Talibanregime in Afghanistan mochten meisjes niet naar school en mochten zij geen opleiding volgen. Discriminatie van vrouwen door de Taliban vond op grote schaal plaats, geworteld in het systeem en voor een deel ook in de fundamentalistische ideologie, waarin de man domineert. Na de val van de Talibandictatuur blijven er echter verontrustende berichten komen, bijvoorbeeld van CNN op 22 oktober jl, dat meisjes en vrouwen in grote delen van Afghanistan nog steeds slecht worden behandeld; hierbij gaat het om kinderarbeid, weigering om meisjes toe te laten tot onderwijs of slavenhandel met kleine meisjes om schulden af te betalen.

Hoe gaat de Commissie te werk om eerbiediging van het beginsel van gelijkheid, uniekheid en onschendbaarheid van de menselijke waardigheid van meisjes en vrouwen in het hedendaagse Afghanistan te stimuleren? Beschikt de Unie over de mogelijkheid, nu zij vertegenwoordigers ter plaatse heeft, om erop toe te zien dat de rechten en de levensomstandigheden van meisjes en kinderen verbeteren?

De Commissie stimuleert veranderingen via haar hulpprogramma voor Afghanistan. In 2002 werden specifieke projecten voor vrouwen gefinancierd, waaronder het herstel van de badhuizen voor vrouwen en van een vrouwenpark in Kabul. De Commissie heeft ook diverse initiatieven gefinancierd ter bevordering van de civiele maatschappij en ter ondersteuning van achtergestelde groepen en minderheidsgroepen, waaronder vrouwen. Soortgelijke projecten zijn voor de toekomst gepland.

Meer in het algemeen dient de Commissie met de internationale gemeenschap ervoor te zorgen dat de rechten en rollen van vrouwen een centrale plaats krijgen bij wederopbouw en herstel, van de bevordering van hun toegang tot basis-gezondheidszorg en -onderwijs tot het stimuleren van hun deelname aan alle aspecten van het beleidsvormingsproces. De Commissie is een van de belangrijkste donoren in de gezondheidszorg, waar het terugdringen van de kinder- en kraamvrouwensterfte en de reproductieve gezondheidszorg tot de belangrijkste prioriteiten behoren.

De Afghaanse interim-autoriteit heeft twee adviesgroepen over man/vrouw-verhoudingen en mensenrechten opgezet als onderdeel van de structuur voor raadgevende groepen, met als taak vooruitgang te boeken bij het herstel en de wederopbouw. De bijeenkomst van het Afghaanse ontwikkelingsforum van maart 2003 zal de internationale gemeenschap in staat stellen de vooruitgang te evalueren en ervoor te zorgen dat deze kwesties centraal blijven staan in het ontwikkelingsbeleid van de regering.

De internationale gemeenschap moet ook samenwerken met de regering om ervoor te zorgen dat de mensenrechten voor iedereen, dus ook voor vrouwen, worden vastgelegd in de grondwet en dat het gerechtelijk apparaat toeziet op de eerbiediging ervan. De Commissie draagt bij aan een trust fund voor de openbare orde, dat zal bijdragen aan de financiering van hervormingen op het gebied van justitie en aan de daadwerkelijke uitvoering van de wetgeving.