Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0018/03 van Mario Mantovani (PPE-DE) aan de Raad. Overstromingen in Noord-Italië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0018/03 van Mario Mantovani (PPE-DE) aan de Raad. Overstromingen in Noord-Italië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0018/03 van Mario Mantovani (PPE-DE) aan de Raad. Overstromingen in Noord-Italië.

Publicatieblad Nr. 222 E van 18/09/2003 blz. 0133 - 0134


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0018/03

van Mario Mantovani (PPE-DE) aan de Raad

(20 januari 2003)

Betreft: Overstromingen in Noord-Italië

Onlangs werd Noord-Italië, en met name de regio's Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia en Lodi, zwaar getroffen door grote aardverschuivingen en overstromingen, die veroorzaakt zijn door de uitzonderlijk grote hoeveelheid neerslag in het gebied. De getroffen regio's zullen zware financiële moeilijkheden ondervinden om deze schade te herstellen. Kan de Raad, gelet op het voorgaande en rekening houdend met de uitzonderlijke omstandigheden van deze ramp, de verzekering geven dat voor de getroffen gebieden dringend een beroep gedaan zal worden op het Solidariteitsfonds (Verordening van de Raad (EG) nr. 2012/02(1) van 11 november 2002), zodat deze regio's het hoofd kunnen bieden aan de gevolgen van deze ramp?

(1) PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.

Antwoord

(8 mei 2003)

Overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, kan hoofdzakelijk steun uit het Fonds worden verleend wanneer zich in een lidstaat een grote natuurramp heeft voorgedaan.

Als grote ramp in de zin van het Fonds wordt beschouwd elke ramp die schade veroorzaakt die wordt geschat op hetzij meer dan 3 miljard euro in prijzen van 2002, hetzij meer dan 0,6 % van het BNI van de getroffen lidstaat.

In uitzonderlijke gevallen, zelfs wanneer niet aan deze kwantitatieve criteria wordt voldaan, kan echter ook steun uit het Fonds worden verleend wanneer een bepaalde regio of bepaalde regio's in een lidstaat getroffen is (zijn) door een buitengewone ramp welke het grootste deel van de bevolking treft en ernstige en langdurige gevolgen voor de levensomstandigheden en de economische stabiliteit van de getroffen regio of regio's heeft. Het bedrag van de steun uit hoofde van deze specifieke bepaling mag niet meer bedragen dan 7,5 % van de totale jaarlijkse begrotingsmiddelen van het Fonds, die beperkt zijn tot 1 miljard euro.

De betrokken lidstaat dient zelf de relevante procedure in te leiden, door binnen tien weken na de datum waarop zich de eerste door de ramp veroorzaakte schade heeft voorgedaan, bij de Commissie een verzoek om hulpverlening in te dienen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2012/2002.

De Raad verzoekt het geachte parlementslid dan ook zijn vraag tot de Commissie te richten.