Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0229/03 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. Initiatieven van de Commissie inzake de mobiliteit van de Europese patiënten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0229/03 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. Initiatieven van de Commissie inzake de mobiliteit van de Europese patiënten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0229/03 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. Initiatieven van de Commissie inzake de mobiliteit van de Europese patiënten.

Publicatieblad Nr. 155 E van 03/07/2003 blz. 0216 - 0217


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0229/03

van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie

(3 februari 2003)

Betreft: Initiatieven van de Commissie inzake de mobiliteit van de Europese patiënten

De Commissie heeft op de bijeenkomst van de EU-Raad Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Gezondheid en Consumenten een mondeling verslag gepresenteerd over de mobiliteit van patiënten tussen de lidstaten.

Kan de Commissie mededelen of er een studie bestaat over het opzetten van een desbetreffende organisatiestructuur en of zij van plan is in de toekomst voorstellen in te dienen voor de tenuitvoerlegging van een programma ter bevordering van de mobiliteit van patiënten?

Bestaat er voorts een studie waarin de mogelijke gevolgen van de liberalisering van het verkeer van patiënten voor de overheidsfinanciën van de lidstaten worden geëvalueerd?

Is de Commissie tenslotte van plan gebruik te maken van de positieve ervaringen met het project Netlink, dat in enkele Europese steden gelanceerd is, om een elektronische gezondheidskaart te creëren met behulp waarvan met volledige inachtneming van de privacy de medische gegevens van elke burger van de Unie onmiddellijk beschikbaar zijn in elk Europees ziekenhuis?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(26 februari 2003)

Op de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Gezondheid en Consumentenbescherming van 2 en 3 december 2002 heeft de Commissie het voorbereidende werk gepresenteerd voor het denkproces op hoog niveau over de mobiliteit van patiënten, waaraan de ministers voor volksgezondheid en andere belangrijke betrokkenen deelnemen. Dit proces, dat plaats zal vinden onder het gezamenlijke voorzitterschap van de Europees commissaris voor gezondheid en consumentenbescherming en de Europees commissaris voor werkgelegenheid en sociale zaken en waarbij ook de Europees commissaris voor de interne markt nauw betrokken zal zijn, is op 3 februari 2003 van start gegaan. Doel van het proces is onder andere om vast te stellen waar op de door de geachte afgevaardigde genoemde terreinen samenwerking mogelijk is.

In het kader van het actieprogramma van de Gemeenschap voor de volksgezondheid zal steun worden verstrekt voor een aantal voorbereidende werkzaamheden, waaronder onder andere de werkzaamheden die te maken hebben met het in kaart brengen van de patiëntenstromen.

De Commissie heeft tegelijkertijd het startsein gegeven voor een op de lidstaten gericht raadplegingsproces. Doel van dit proces is om een beeld te krijgen van de follow-up die de lidstaten gegeven hebben aan de arresten van het Europees Hof van Justitie met betrekking tot de terugbetaling van medische kosten die in een andere lidstaat ontstaan zijn dan de lidstaat waar men officieel zijn woonplaats heeft(1). Dit proces vormt het uitgangspunt voor een constructieve dialoog met de lidstaten die ertoe moet leiden dat de follow-up op een onderling afgestemde en coherente wijze gestalte krijgt.

In het verlengde van het op de bijeenkomst van de Europese Raad te Barcelona genomen besluit (maart 2002) om een Europese ziekteverzekeringskaart tot stand te brengen, zal de Commissie nog voor de bijeenkomst van de Europese Raad in Brussel op 20 maart 2003 met een mededeling over de invoering van een Europese ziekteverzekeringskaart komen. In deze mededeling zal de Commissie een tijdschema opnemen voor de geleidelijke vervanging van de huidige papieren formulieren die men overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkende en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen(2) in het kader van de coördinatie van de sociale zekerheid voor een medische behandeling in een andere lidstaat nodig heeft. Aanvankelijk zullen op de Europese zieketeverzekeringskaart in een voor mensen leesbare vorm alle gegevens worden geplaatst die nodig zijn om medische zorg te kunnen krijgen in een andere lidstaat dan de lidstaat waar men woonachtig is en om de kosten daarvan vergoed te krijgen. In een derde en laatste fase zal een elektronische versie van de genoemde formulieren worden aangemaakt. Het tijdstip waarop die laatste fase ingaat, hangt onder andere af van de resultaten die uit de huidige modelprojecten, zoals Netcards en Netlink, naar voren komen. In het actieplan eEurope 2005, dat goedgekeurd is op de bijeenkomst van de Europese Raad in Sevilla (juni 2002), is vastgelegd dat de Europese verzekeringskaart een van de uitgangspunten moet worden voor de te bevorderen gemeenschappelijke aanpak voor patiëntenidentificatie en voor de ontwikkeling van nieuwe functies, zoals de opslag van medische gegevens voor noodgevallen.

(1) Kohll (C-158/96), Decker (C-120/95), Smits en Peerbooms (C-157/99) en Vanbraeckel (C-368/98).

(2) PB L 149 van 5.7.1971.