Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0330/03 van Esko Seppänen (GUE/NGL) aan de Commissie. Pensioenen van commissarissen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0330/03 van Esko Seppänen (GUE/NGL) aan de Commissie. Pensioenen van commissarissen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0330/03 van Esko Seppänen (GUE/NGL) aan de Commissie. Pensioenen van commissarissen.

Publicatieblad Nr. 192 E van 14/08/2003 blz. 0170 - 0171


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0330/03

van Esko Seppänen (GUE/NGL) aan de Commissie

(10 februari 2003)

Betreft: Pensioenen van commissarissen

Op mijn eerdere vragen inzake de salarissen en pensioenen van commissarissen heeft de Commissie afdoende antwoord gegeven. Er staat echter een vertaalfout in artikel 9 van de Finse versie van verordening 422/67/EEG(1), aangezien pensioen overduidelijk worden uitbetaald en niet worden verhoogd (zoals in de Finse versie staat te lezen) met 4,5 % voor elk ambtsjaar. Ik zou nog graag

opheldering willen vragen over een punt dat onduidelijk is: wordt de periode van de overbruggingstoelage van artikel 7 opgeteld bij de periode waarin het pensioen wordt opgebouwd?

(1) PB L 187 van 8.8.1967, blz. 1.

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie

(21 maart 2003)

De Commissie is het ermee eens dat de vertaling in het Fins van de woorden in artikel 9 van Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom van de Raad van 25 juli 1967 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de Voorzitter en de leden van de Commissie, de President, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, een fout bevat.

De Commissie is het geachte parlementslid dankbaar voor het vestigen van de aandacht hierop en zal dientengevolge een wijzigingsprocedure inleiden om de fout te herstellen. De tekst zal voortaan dienen te luiden:

Eläkkeen määrä jokaiselta täydeltä vuodelta, jona kyseinen henkilö on hoitanut tehtäviään, on 4,50 prosenttia viimeisestä saadusta peruspalkasta.

Wat het tweede deel van de vraag betreft, wordt in artikel 7 van bovengenoemde verordening bepaald dat gedurende de tijd dat een voormalig lid de in dat artikel vastgestelde toelage ontvangt, zijn/haar pensioenrechten niet variëren of stijgen. Deze blijven derhalve berekend worden op basis van zijn/haar dienstperiode als lid van de instelling.