Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0385/03 van Patricia McKenna (Verts/ALE) aan de Commissie. Urbanisatie in de gemeente Elche en het GCB Tabarca (autonome regio Valencia).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0385/03 van Patricia McKenna (Verts/ALE) aan de Commissie. Urbanisatie in de gemeente Elche en het GCB Tabarca (autonome regio Valencia).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0385/03 van Patricia McKenna (Verts/ALE) aan de Commissie. Urbanisatie in de gemeente Elche en het GCB Tabarca (autonome regio Valencia).

Publicatieblad Nr. 268 E van 07/11/2003 blz. 0097 - 0098


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0385/03

van Patricia McKenna (Verts/ALE) aan de Commissie

(13 februari 2003)

Betreft: Urbanisatie in de gemeente Elche en het GCB Tabarca (autonome regio Valencia)

Het gemeentebestuur van Elche heeft het geïntegreerd actieprogramma (d.d. 25 maart 2002) en het bouwproject van de sector AR-1 (d.d. 27 januari 2003) goedgekeurd, hetgeen betekent dat meer dan 3 000 toeristenverblijven zullen worden gebouwd in de nabije omgeving van een aan de kust gelegen watergebied (Els Bassars-Clot de Galvany), een duingebied (Dunas del Carabassí) en de strook met traditionele teelten die dit watergebied met het duingebied verbindt. Deze zones staan vermeld in het voorstel voor gebieden van communautair belang (GCB's) van de Valenciaanse regering, genaamd Tabarca. Zowel het geïntegreerd actieprogramma als het bouwproject werden goedgekeurd, zonder dat daar een specifieke beoordelingsprocedure of een milieu-effectbeoordeling, zoals bepaald in de richtlijnen 97/11/EG(1) van 3 maart 1997 en 92/43/EEG(2) van 21 mei 1992, aan voorafging.

De wetlands van Els Bassars-Clot de Galvany en de omgeving ervan zijn van grote ornitologische waarde; in deze omgeving werden meer dan 220 vogelsoorten waargenomen. Daarvan nestelen er bijna 70 soorten, waaronder twee soorten die met uitsterven zijn bedreigd en in bijlage I van richtlijn 79/409/EEG(3) zijn opgenomen: de marmereend (Marmaronetta angustirostris) en de witkopeend (Oxyura leucicephala). De urbanisatie van sector AR-1 zal een aanzienlijke impact

hebben op het vogelbestand, ten gevolge van de sterk toenemende bevolkingsdruk in de regio van het watergebied Els Bassars-Clot de Galvany (meer dan 10 000 nieuwe inwoners in de onmiddellijke omgeving van een slechts 180 hectare groot watergebied, waar reeds een verstedelijkingsdruk heerst, vooral vanuit de toeristische urbanisaties die recent op de zuidelijke grens met het kustgebied, in de naburige gemeente Santa Pola, werden gebouwd).

Kan de Commissie nagaan of het te rechtvaardigen is dat noch een beoordelingsprocedure (Richtlijn 97/11/EG), noch een milieu-effectbeoordeling (Richtlijn 92/43/EEG) noodzakelijk worden geacht voor het desbetreffende bouwproject, met betrekking tot het watergebied Els Bassars-Clot de Galvany en het duingebied van Carabassí (opgenomen in het deel over de landgebieden van het GCB Tabarca)? Hoe denkt de Commissie ervoor te zorgen dat door dit woonproject het GCB niet in gevaar komt?

(1) PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.

(2) PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

(3) PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(9 april 2003)

De Commissie is reeds op de hoogte van de door het geachte parlementslid in de schriftelijke vraag genoemde feiten.

De Commissie heeft namelijk een klacht ontvangen met referentienummer 2002/5164 in verband met het urbanisatieplan van de stad Elche en het project voor de bouw van meer dan 3 000 toeristenverblijven en een hotel in een gebied van communautair belang (GCB), zonder dat daaraan een milieueffectbeoordeling voorafging.

De klager wijst erop dat genoemde plannen ernstige gevolgen zullen hebben voor het milieu en de vernietiging van de habitat van het gebied tot gevolg zullen hebben. Hij wijst erop dat de bouw van dit stedenbouwkundig complex belangrijke negatieve gevolgen zal hebben voor een groot aantal soorten en habitats, die worden beschermd bij Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

Om die reden heeft de Commissie de Spaanse autoriteiten recentelijk verzocht hun opmerkingen over de door de klager genoemde feiten en volledige informatie over het genoemde project toe te zenden.

Als hoedster van de verdragen zal de Commissie niet aarzelen alle nodige maatregelen te nemen om te waarborgen dat het Gemeenschapsrecht in deze zaak zal worden geëerbiedigd.