Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0508/03 van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie. Bescherming van dieren tijdens hun vervoer in Spanje.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0508/03 van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie. Bescherming van dieren tijdens hun vervoer in Spanje.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0508/03 van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie. Bescherming van dieren tijdens hun vervoer in Spanje.

Publicatieblad Nr. 192 E van 14/08/2003 blz. 0194 - 0195


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0508/03

van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie

(24 februari 2003)

Betreft: Bescherming van dieren tijdens hun vervoer in Spanje

In 2000 en meer recent in de maand april van het vorig jaar heeft het Voedsel- en Veterinair Bureau van de Commissie (FVO) een bezoek gebracht aan Spanje en enkele markten en slachterijen bezocht. Tijdens dat bezoek zijn er problemen aan het licht gebracht met betrekking tot het welzijn van dieren in het algemeen en tekortkomingen met betrekking tot het vervoer van dieren in het bijzonder.

Kan de Commissie meedelen of zij thans maatregelen heeft getroffen om iets aan deze situatie te doen? Kan zij tevens meedelen of Spanje voldoet aan de verplichtingen van Richtlijn 91/628(1)?

(1) PB L 340 van 11.12.1991, blz. 17.

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(25 maart 2003)

Ingevolge de inspectie van het Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB) in april 2002 heeft het Spaanse ministerie van Landbouw, visserij en voedsel schriftelijke garanties gegeven dat het het ontbreken van een rechtsgrondslag voor de bestraffing van overtredingen in verband met

het vervoer van dieren aan het aanpakken was en dat het ook andere maatregelen aan het nemen was om de situatie te verbeteren, met name wat betreft de toelating van de vervoerders, de controle van de voertuigen en de geschiktheid van de dieren voor vervoer. Het ministerie heeft echter niet verzekerd dat de in de slachthuizen geconstateerde tekortkomingen werden aangepakt.

De Commissie blijft zeer bezorgd over het niveau van toepassing en handhaving van het Gemeenschapsrecht op dit gebied in Spanje en zal niet nalaten de nodige maatregelen te nemen, waaronder de instelling van inbreukprocedures uit hoofde van artikel 226 van het EG-Verdrag.