Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0560/03 van Raina Echerer (Verts/ALE) aan de Commissie. Censuur op tv-programma's door de Maltese Omroepautoriteit (Malta Broadcasting Authority).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0560/03 van Raina Echerer (Verts/ALE) aan de Commissie. Censuur op tv-programma's door de Maltese Omroepautoriteit (Malta Broadcasting Authority).

6.2.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 33/54


(2004/C 33 E/050)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0560/03

van Raina Echerer (Verts/ALE) aan de Commissie

(27 februari 2003)

Betreft: Censuur op tv-programma's door de Maltese Omroepautoriteit (Malta Broadcasting Authority)

De omroepautoriteit in Malta heeft besloten door de Maltese productiemaatschappij „Where's Everybody” opgenomen programma's die zijn geproduceerd te censureren voordat deze programma's op de tv worden uitgezonden. Deze programma's worden uitgezonden op het nationale televisiestation, Public Broadcasting Services. Door „Where's Everybody” geproduceerde programma's zijn door de omroepautoriteit nog nooit beticht van onevenwichtigheid. Het afgelopen jaar heeft de Maltese Arbeiderspartij gelast deze programma's te boycotten. Deze programma's hebben de Maltese samenleving altijd een platform geboden om haar standpunten op de meest democratische wijze uit te zenden. De omroepautoriteit heeft alleen programma's van de productiemaatschappij „Where's Everybody” uitgekozen voor censuur en controle vooraf maar andere programma's blijven hiervan verschoond.

Kan de Commissie navraag doen bij de Maltese autoriteiten waarom de Maltese Omroepautoriteit deze behandeling uitsluitend toepast op één productiemaatschappij en of een dergelijke benadering discriminerend is, de vrijheid van meningsuiting in Malta beknot en in strijd is met de basisrichtlijnen over vrijheid van meningsuiting in de Europese Unie?

Antwoord van de heer Verheugen namens de Commissie

(31 maart 2003)

De Commissie volgt de vrijheid van meningsuiting, één van de belangrijkste politieke criteria voor het lidmaatschap, in Malta, net als in alle andere kandidaat-lidstaten, nauwgezet. In de periodieke verslagen over de vorderingen van Malta op de weg naar toetreding wordt er voortdurend de aandacht op gevestigd dat de vrijheid van meningsuiting is vastgelegd in de Maltese grondwet en in de praktijk nog steeds goed wordt gerespecteerd.

Wat de vrijheid van meningsuiting voor radio- en tv-journalisten betreft, beschikt Malta over een onafhankelijke omroepautoriteit waarvan de leden door de president van de Republiek op advies van de minister-president en in overleg met de oppositieleider worden aangewezen.

Volgens de Maltese grondwet en wetgeving is de omroepautoriteit met name belast met:

het handhaven van onpartijdigheid in zaken die het onderwerp zijn van politieke en industriële controverses of die betrekking hebben op het overheidsbeleid,

de eerlijke verdeling van omroepfaciliteiten en zendtijd tussen politieke partijen,

het toezicht op de prestaties van de stations uit een oogpunt van grondwettelijke vereisten en bepalingen van de wet en op de relevante omroepvergunningen en -contracten.

Het besluit van de omroepautoriteit enkele door de Maltese productiemaatschappij „Where's Everybody” opgenomen uitzendingen door te lichten moet worden gezien in het kader van de campagne voor het toetredingsreferendum, dat op 8 maart 2003 in Malta werd gehouden.

Om de onpartijdigheid en de eerlijke verdeling van zendtijd tussen de verschillende politieke partijen te waarborgen, heeft de omroepautoriteit een zendschema opgesteld en goedgekeurd voor de uitzendingen van de Public Broadcasting Services (PBS) tijdens de periode van het referendum. Na amendementen op het goedgekeurde zendschema en een daaropvolgende klacht van de Maltese Arbeidspartij, verzocht de omroepautoriteit de PBS een reeks uitzendingen, die volgens de Maltese Arbeidspartij partijdig waren, aan een doorlichting te onderwerpen. De omroepautoriteit argumenteerde dat dit noodzakelijk was gezien „haar plicht te waken tegen elke mogelijkheid dat het publieke-omroepstelsel door partijbelangen zou kunnen worden gemanipuleerd ten tijde van een volksraadpleging”, en ook omdat zij niet over informatie beschikte over de inhoud van de uitzendingen.

Nadat de PBS de gevraagde informatie over de betwiste uitzendingen hadden verstrekt, besloot de omroepautoriteit haar verzoek om een „preventieve doorlichting” in te trekken.

De Commissie gelooft niet dat de omroepautoriteit in deze zaak op een discriminerende wijze heeft gehandeld, maar eerder dat de gespannen campagne voor het toetredingsreferendum in Malta haar ertoe heeft gebracht uitzonderlijke maatregelen te treffen om de onpartijdigheid van de openbare televisie te waarborgen.

Gezien deze uitzonderlijke omstandigheden en de status, taken en onafhankelijkheid van de Maltese omroepautoriteit, is de Commissie van mening dat haar evaluatie, dat de vrijheid van meningsuiting in Malta nog steeds wordt geëerbiedigd, geldig blijft.