Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0781/03 van Avril Doyle (PPE-DE) aan de Commissie. Handel in paarden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0781/03 van Avril Doyle (PPE-DE) aan de Commissie. Handel in paarden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0781/03 van Avril Doyle (PPE-DE) aan de Commissie. Handel in paarden.

Publicatieblad Nr. 242 E van 09/10/2003 blz. 0176 - 0176


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0781/03

van Avril Doyle (PPE-DE) aan de Commissie

(7 maart 2003)

Betreft: Handel in paarden

Kan de Commissie, in vervolg op haar antwoord op vraag P-1386/02(1) over het vraagstuk van handel in paarden, gedetailleerd uiteenzetten wat de resultaten zijn van het follow-upbezoek aan Ierland, dat door het VVB voor de tweede helft van 2002 was gepland?

Kan de Commissie tevens mededelen wat de resultaten zijn van het onderzoek dat de diensten van de Commissie belast met volksgezondheid en gezondheid en welzijn van dieren samen met de bevoegde autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben verricht met betrekking tot de controles in het kader van Richtlijn 90/426/EG van de Raad(2), en kan zij mij een kopie van de bevindingen doen toekomen?

(1) PB C 229 E van 26.9.2002, blz. 212.

(2) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 42.

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(15 april 2003)

In vervolg op haar antwoord op schriftelijke vraag P-1386/02 wil de Commissie de geachte afgevaardigde het volgende meedelen.

Tussen 25 en 29 november 2002 heeft het Voedsel- en Veterinair Bureau de in het voornoemde antwoord vermelde inspectie in Ierland uitgevoerd. De inspectie kon echter niet, zoals oorspronkelijk gepland, de handel in paarden onderzoeken maar moest zich concentreren op het internationaal vervoer van vee over grote afstand.

Wat paarden betreft, blijkt uit de informatie die de Commissie bij de bevoegde autoriteiten in Dublin en Londen heeft ingewonnen echter dat de omzetting van Beschikking 2000/68/EG van de Commissie van 22 december 1999 houdende wijziging van Beschikking 93/623/EEG en tot vaststelling van de identificatievoorschriften voor als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen(1) in het Ierse en het Engelse recht goed is gevorderd maar nog niet is voltooid. De raadpleging van de belanghebbenden is of zal worden afgerond en er is overeenstemming bereikt over de organisaties die moeten worden aangewezen voor de afgifte van paspoorten voor als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen.

De Commissie heeft, rekening houdend met de discussies in het Parlement en in de Raad over een voorstel van de Commissie(2) tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik(3) een ontwerp-wijziging van Beschikking 2000/68/EG opgesteld, die meer bijzonderheden verstrekt over de werking van dit identificatiesysteem. Een en ander heeft tot doel te komen tot een systematische en volledige identificatie van paardachtigen. Dit nieuw ontwerp vereist echter verdere discussie, aangezien de identificatie van paardachtigen niet alleen gevolgen heeft voor de volksgezondheid en de dierlijke gezondheid, maar ook voor de communautaire wetgeving inzake het fokken van dieren en de concurrentie.

(1) PB L 23 van 28.1.2000.

(2) PB C 75 E van 26.3.2002.

(3) PB L 311 van 28.11.2001.