Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0792/03 van Stavros Xarchakos (PPE-DE) aan de Commissie. Gebruik van de term euro en van de Unie-emblemen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0792/03 van Stavros Xarchakos (PPE-DE) aan de Commissie. Gebruik van de term euro en van de Unie-emblemen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0792/03 van Stavros Xarchakos (PPE-DE) aan de Commissie. Gebruik van de term euro en van de Unie-emblemen.

Publicatieblad Nr. 011 E van 15/01/2004 blz. 0120 - 0120


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0792/03

van Stavros Xarchakos (PPE-DE) aan de Commissie

(14 maart 2003)

Betreft: Gebruik van de term euro en van de Unie-emblemen

De term euro wordt als voorvoegsel gebruikt voor de benaming van talloze ondernemingen, producten en diensten in vele Europese landen (binnen en buiten de EU), terwijl dat ook gebeurt met de emblemen en de andere symbolen van de Europese Unie (sterren, vlag enz). Dit verschaft de ondernemingen in kwestie ongetwijfeld een zekere glans, maar doet wel de vraag rijzen of daarvoor geen officiële vergunning of iets dergelijks moet worden verlangd om verwatering van de Unie-symbolen te voorkomen.

Is er een vergunning vereist voor het gebruik door ondernemingen of particulieren van het voorvoegsel euro en van de Unie-emblemen? Zo ja, volgens welke procedure, wanneer en door welke instantie van de Unie is er dan vergunning verleend? Zijn er sancties en in welke gevallen, voor degenen die zonder vergunning woorden en symbolen van de Unie gebruiken?

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(15 mei 2003)

Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, is de benaming euro of eurocent in de verschillende rechtssystemen van de lidstaten niet auteursrechtelijk beschermd.

Het euro-teken is ontworpen door de diensten van de Commissie. Het auteursrecht voor het euro-teken behoort bijgevolg toe aan de Europese Gemeenschap, die dienaangaande wordt vertegenwoordigd door de Commissie. De Commissie heeft echter geen bezwaar tegen het gebruik van het euro-teken: zij wil het integendeel aanmoedigen, maar aanvaardt geen enkele vorm van exclusief gebruik door wie ook(1).

De Commissie wijst erop dat zij niet bevoegd is om toelating te verlenen voor het gebruik van het euro-teken, in welke vorm ook. Zij wenst het gebruik als aanduiding van de munteenheid aan te moedigen. Andere gebruiksvormen moeten per geval worden beoordeeld en daarbij moet met name rekening worden gehouden met de mogelijke schending van het recht van derden, bijvoorbeeld het merkrecht van een identiek teken of van een teken dat dermate overeenstemt dat verwarring kan ontstaan.

Met betrekking tot het gebruik van het Europees embleem kan het gebruik door derden volgens de door de Raad van Europa en de Commissie overeengekomen criteria worden gerechtvaardigd voorzover het:

- geen verwarring creëert tussen de gebruiker en de Unie of de Raad van Europa;

- niet gekoppeld is aan doelstellingen of activiteiten die onverenigbaar zijn met de beginselen en doelstellingen van de Unie of de Raad van Europa.

De machtiging om het Europees embleem te gebruiken verleent geen enkel exclusiviteitsrecht. Evenmin is de toeëigening van het embleem of van een gelijkaardig merk of logo, door registratie of op elke andere wijze, gerechtvaardigd.

Belanghebbenden kunnen zich tot het secretariaat-generaal wenden om de verenigbaarheid van concrete projecten met de bovengenoemde criteria te laten toetsen.

Er is geen beperking op het gebruik van het woord Europees/Europese. De woordencombinatie Europese Gemeenschap, Europese Economische Gemeenschap en de afkortingen (EG, EEG, enz.) in de verschillende talen zijn beschermd door artikel 6ter van het Verdrag van Parijs.

(1) Mededeling van de Commissie COM(1997) 418 van 23 juli 1997 inzake het gebruik van het Euro- teken.