Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0846/03 van María Herranz García (PPE-DE) aan de Commissie. Kwaliteitsverbetering.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0846/03 van María Herranz García (PPE-DE) aan de Commissie. Kwaliteitsverbetering.

13.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 65/48


(2004/C 65 E/047)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0846/03

van María Herranz García (PPE-DE) aan de Commissie

(18 maart 2003)

Betreft: Kwaliteitsverbetering

Het voorstel van de Europese Commissie voor de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid bevat o.a. de intrekking van verordening (EG) nr. 2826/2000 voor de interne afzet van landbouwproducten(1) in 2005, hoewel de projecten die aan de hand van de verordening gefinancierd worden nauwelijks van start gegaan zijn. De Europese Commissie wenst de verordening, die bedoeld is om campagnes met algemene draagwijdte te financieren, te vervangen door een nieuw werkmiddel onder het hoofdstuk plattelandsontwikkeling om de invoering van kwaliteitsmerken te kunnen aanmoedigen; ze voert daarbij aan dat dubbele financiering voorkomen moet worden.

De verantwoording van de Europese Commissie houdt helemaal geen steek, aangezien beide maatregelen volledig verschillende doeleinden nastreven en zelfs als onderling tegengesteld beschouwd kunnen worden, maar afgezien daarvan: kan de Europese Commissie uitleggen waarom ze vooruitloopt op het besluit over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid dat de vijftien nog moeten treffen door al in 2003 de middelen voor verordening (EG) nr. 2826/2000 te verminderen? Volgens argumenten die de diensten van de Europese Commissie al op voorhand meegedeeld hebben, is de bezuiniging op de uitgetrokken middelen het gevolg van de slechte kwaliteit van een groot aantal van de projecten die voor 2002 ingediend zijn. Denkt de Europese Commissie dat dat de beste manier is om de sector te motiveren en tot betere kwaliteit aan te sporen?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(15 april 2003)

In augustus 2002 is inderdaad een besluit genomen over een eerste serie afzetbevorderings- en voorlichtingsprogramma's voor landbouwproducten op grond van Verordening (EG) nr. 2826/2000 van de Raad van 19 december 2000 betreffende voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt. Dit is tevens de reden waarom van een bedrag van 50,3 miljoen euro aan begrotingskredieten voor afzetbevorderende maatregelen op de interne markt van de Gemeenschap slechts 15,448 miljoen euro (begrotingsjaar 2002) is opgebruikt. Voor 2003 zijn de begrotingskredieten vastgesteld op 46,5 miljoen euro (begrotingslijnen B1-3800 en B1-3810) en te voorzien valt dat hiervan dit jaar meer gebruik zal worden gemaakt.

De Commissie kan bevestigen dat de lage benuttingsgraad van de begrotingskredieten onder andere is te wijten aan de kwaliteit van de ingediende voorstellen tot bevordering van de afzet. Van de 120 ontvangen voorstellen konden er slechts 40, afkomstig van beroepsorganisaties uit 14 lidstaten, worden aanvaard als zijnde in overeenstemming met de verordening en met de richtsnoeren voor afzetbevorderingsprogramma's.

Wat betreft de vervanging van Verordening (EG) nr. 2826/2000 door een nieuwe maatregel op grond van het voorstel betreffende plattelandsontwikkeling in het kader van het voorstel inzake de hervorming van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dient te worden opgemerkt dat, bij de huidige stand van de besprekingen betreffende dit voorstel in het Parlement en in de Raad, de Commissie de mogelijkheid onderzoekt om beide regelingen naast elkaar te laten bestaan, ervoor zorgend dat overlappingen worden uitgesloten.