Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1236/03 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Verkoop PC's met voorgeprogrammeerd besturingssysteem.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1236/03 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Verkoop PC's met voorgeprogrammeerd besturingssysteem.

20.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 70/34


(2004/C 70 E/038)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1236/03

van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie

(2 april 2003)

Betreft: Verkoop PC's met voorgeprogrammeerd besturingssysteem

Blijkens tal van klachten van gebruikers wordt het overgrote deel van de PC's verkocht met het besturingssysteem MS Windows reeds voorgeprogrammeerd. Deze handelwijze gaat zover dat „onbe- schreven” PC's haast niet meer zonder extra kosten te verkrijgen zijn. De geïnteresseerde betaalt vaak niet alleen voor een besturingssysteem dat hij niet wenst, maar bovendien ook nog eens om het te laten verwijderen van de PC die hij wil aankopen. Het lijdt weinig twijfel dat het hier gaat om een onregelmatigheid binnen de interne markt. Deze praktijken wekken minstens de schijn van koppelverkoop, temeer daar de consument niet vrij kan kiezen voor bijvoorbeeld een ander besturingssysteem zonder extra kosten.

Is de Commissie op de hoogte van deze gang van zaken?

Acht zij deze manier van handelen in overeenstemming met het geldende Gemeenschapsrecht?

Welke stappen zal zij ondernemen om deze praktijken te beëindigen en de keuze voor de consument opnieuw vrij te maken?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(22 mei 2003)

De Commissie is op de hoogte van de moeilijkheden die de consumenten ondervinden bij de aanschaf van een personal computer (PC) zonder een vooraf geïnstalleerd besturingssysteem. Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt wordt in de licentieovereenkomsten van Microsoft met fabrikanten van PC's vereist dat vóór de verkoop een besturingssysteem wordt geïnstalleerd, maar dit hoeft geen besturingssysteem van Microsoft te zijn. De Commissie is voornemens deze kwestie meer gedetailleerd te onderzoeken nadat haar lopend onderzoek in de zaak Microsoft is afgerond.