Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1317/03 van Nelly Maes (Verts/ALE) aan de Commissie. Uitvoering van communautaire programma's in Slowakije.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1317/03 van Nelly Maes (Verts/ALE) aan de Commissie. Uitvoering van communautaire programma's in Slowakije.

8.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 88/350


(2004/C 88 E/0357)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1317/03

van Nelly Maes (Verts/ALE) aan de Commissie

(7 april 2003)

Betreft: Uitvoering van communautaire programma's in Slowakije

Kan de Commissie gedetailleerde informatie verstrekken over het gebruik dat Slowakije heeft gemaakt van de fondsen ISPA, PHARE en Sapard voor 2000, 2001 en 2002 (tabellen, uitvoering en verdeling per regio)?

Antwoord van de heer Verheugen namens de Commissie

(12 juni 2003)

Wat PHARE betreft, werd ten behoeve van de Slowaakse Republiek een bedrag van bijna EUR 240 miljoen vastgelegd in het kader van bijstand van Phare voor de periode 2000/2002. Het totaal van de toewijzingen zoals weergegeven in de onderstaande tabel omvat onder andere financiering voor het Nationale programma, de programma's in het kader van de Grensoverschrijdende samenwerking (CBC), de deelname aan communautaire programma's en de bureaus en de bijstand op nucleair gebied (uit bedrijf nemen van Bohunice NPP).

Jaar

Vastleggingen

Opgenomen

In %

2000(1)

78 818 979

76 800 648

97,44

2001(2)

80 500 000

14 307 444

17,77

2002(3)

79 100 000

7 497 800

9,48

De bijstand in het kader van Phare was erop gericht Slowakije te helpen bij zijn inspanningen om te voldoen aan zijn verplichtingen met betrekking tot de aanpassing van de wetgeving en de tenuitvoerlegging van het acquis volgens de toezeggingen die werden gedaan tijdens de toetredingsonderhandelingen. Het Actieplan voor de versterking van de bestuurlijke en justitiële capaciteit, dat werd opgesteld in samenwerking met de Slowaakse autoriteiten, beschrijft de stappen die moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de bestuurlijke en justitiële capaciteit van de Slowaakse Republiek op het moment van toetreding een adequaat niveau heeft bereikt. De activiteiten werden geselecteerd met het oog op het realiseren van de prioriteiten van het Toetredingspartnerschap en in overeenstemming met het Nationaal programma voor de overname van het acquis (NPOA) van Slowakije.

Met betrekking tot de geografische spreiding van de bijstand van Phare in 2000 en 2001 bevonden de projecten die werden gefinancierd in het kader van de bevordering van de economische en sociale samenhang (Nationale programma's) zich in de regio's die door de Slowaakse regering werden aangeduid als de minst ontwikkelde gebieden, dat wil zeggen Košice, Prešov en Banská Bystrica. In 2000 en 2001 werd respectievelijk EUR 6,3 miljoen en EUR 18,4 miljoen toegewezen voor activiteiten ter bevordering van de economische en sociale samenhang.

De programma's in het kader van de Grensoverschrijdende samenwerking (CBC) voorzien in de financiering van een bepaald aantal infrastructuurprojecten (met name op het gebied van het leefmilieu, het transport en de economische ontwikkeling) in de volgende voor dergelijke steun in aanmerking komende regio's:

CBC Slowakije/Hongarije: Bratislava, Trnava, Nitra, Banská Bystrica en Košice

CBC Slowakije/Polen: Zilina en Prešov

CBC Slowakije/Oostenrijk: Bratislava en Trnava.

Voor deze samenwerking waren de toewijzingen in de referentieperiode als volgt:

2000

2001

2002

Totaal

Slowaaks-Hongaarse grens

2

2

2

6

Slowaaks-Poolse grens

4

4

4

12

Slowaaks/Oostenrijkse grens

6

6

6

18

Totaal

12

12

12

36

Meer informatie over de tenuitvoerlegging van PHARE kan worden gevonden in de jaarverslagen van PHARE over 2000 en 2001 (http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/publist.htm). Het PHARE-jaarverslag over 2002 zal later dit jaar worden goedgekeurd.

Wat ISPA betreft, bedroeg de totale toewijzing voor Slowakije EUR 278 miljoen voor 2000, 2001 en 2002. Daarvan was EUR 106 miljoen bestemd voor de milieusector en EUR 172 miljoen voor de transportsector. Samen met de nationale medefinciering vertegenwoordigt dit een totale projectwaarde van EUR 511 miljoen.

Gedurende de eerste drie jaar van de tenuitvoerlegging van ISPA werden elf milieuprojecten gefinancierd. Daarbij ging het voornamelijk om ondersteuning van de inspanningen van Slowakije om te voldoen aan de richtlijnen inzake drinkwater en afvalwater. Er was sprake van een goede geografische spreiding van de projecten.

De projecten in de transportsector hadden betrekking op drie spoorwegprojecten, waarmee werd beoogd de internationale spoorwegcorridor tussen Bratislava en Zilina te verbeteren, alsmede op een snelwegproject in Bratislava. Meer informatie over de tenuitvoerlegging van ISPA is te vinden in de jaarverslagen van ISPA over 2000 en 2001 (http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/ispa/ docum_en.htm). Het ISPA-jaarverslag over 2002 zal later dit jaar worden goedgekeurd.

Verder is informatie te vinden op de website van ISPA: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/ ispa/ispaen.htm

Wat het Speciaal toetredingsprogramma voor landbouw en plattelandsontwikkeling (Sapard) betreft, werd aan de Slowaakse Republiek een bedrag van in totaal EUR 96 miljoen toegewezen voor periode van 2000 tot 2004. Het programma is gebaseerd op drie prioriteiten: (i) de verbetering van de landbouwproductie met inbegrip van de voedingsmiddelenindustrie (ii) duurzame plattelandsontwikkeling; (iii) ontwikkeling van menselijke hulpbronnen.

Aangezien het beheer en de tenuitvoerlegging van dit programma volledig gedecentraliseerd door de kandidaat-lidstaten zelf geschiedt, moesten de Slowaakse autoriteiten eerst een uitvoerend orgaan in het leven roepen (het zogenaamde Sapard-orgaan) en erkenning ervan verkrijgen alvorens het programma van start kon gaan.

Dit proces van goedkeuring(4) werd op 15 april 2002 afgerond met het besluit van de Commissie om het beheer van de bijstand in het kader van Sapard over te dragen aan de Slowaakse autoriteiten. Vanaf die datum kon Slowakije een begin maken met de tenuitvoerlegging van het Sapard-programma.

Sinds de eerste oproep tot het indienen van aanvragen voor financiële steun in het kader van het Sapard-programma keurde het Sapard-orgaan tot medio-maart 2003 75 projecten goed.

Deze projecten zijn als volgt verdeeld over de verschillende regio's:

Regio

Ingediende projecten

Goedgekeurde projecten

B. Bystrica

11

6

Kosice

15

3

Nitra

35

16

Presov

12

9

Trencin

13

10

Trnava

35

10

Zilina

29

21

Totaal

150

75

Meer informatie over de tenuitvoerlegging van Sapard is te vinden in de jaarverslagen van Sapard over 2000 (http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/sapard2000/index_en.htm) en 2001 (http:// europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/sapard2001/index_en.htm). Het jaarverslag van Sapard over 2002 zal later dit jaar worden goedgekeurd.

Verdere informatie is te vinden op de website van het directoraat-generaal Landbouw (http://europa.eu.int/ comm/agriculture/external/enlarge/countries/slovakia/indexen.htm).

Tot slot is informatie over de tenuitvoerlegging van de drie pretoetredingsinstrumenten in 2002 opgenomen in het algemene-bijstandsdocument 2003 dat op 9 april 2003 aan het Phare-beheerscomité werd voorgelegd en dat binnenkort toegankelijk zal zijn via de website over de uitbreiding (http//europa.eu.int/comm/enlargement/docs/index.htm).