Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1442/03 van Caroline Jackson (PPE-DE) aan de Commissie. Herziening van de batterijrichtlijn 91/157/EEG.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1442/03 van Caroline Jackson (PPE-DE) aan de Commissie. Herziening van de batterijrichtlijn 91/157/EEG.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1442/03 van Caroline Jackson (PPE-DE) aan de Commissie. Herziening van de batterijrichtlijn 91/157/EEG.

Publicatieblad Nr. 011 E van 15/01/2004 blz. 0183 - 0184


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1442/03

van Caroline Jackson (PPE-DE) aan de Commissie

(24 april 2003)

Betreft: Herziening van de batterijrichtlijn 91/157/EEG

Een gerichte risicoevaluatie over het gebruik van cadmium in batterijen wordt thans uitgevoerd overeenkomstig richtlijn 793/93/EEG(1) van de Raad inzake de evaluatie van en de controle op de risico's van bestaande substanties.

Tegelijkertijd is de Commissie bezig met de voorbereiding van een uitgebreide effectevaluatie van enkele geselecteerde beleidsopties voor de herziening van de batterijrichtlijn 91/157/EEG(2).

Kan de Commissie mededelen wanneer de resultaten van het verslag over de gerichte risicoevaluatie naar verwachting beschikbaar zullen zijn?

Overwegende dat de resultaten van de gerichte risicoevaluatie een essentieel element vormen van de uitgebreide effectevaluatie in het kader van de herziening van de batterijrichtlijn, zou ik de Commissie nog het volgende willen vragen: zal zij ervoor zorgen dat bij deze herziening terdege rekening met deze resultaten zal worden gehouden?

Zijn er gerichte risicoevaluaties beschikbaar of in voorbereiding voor andere metalen die in batterijen worden gebruikt, zoals lood, nikkel, kobalt en zink?

(1) PB L 84 van 5.4.1993, blz. 1.

(2) PB L 78 van 26.3.1991, blz. 38.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(19 mei 2003)

De Commissie verwacht dat de resultaten van de door België uitgevoerde gerichte risicobeoordeling inzake in batterijen gebruikt cadmium(oxide) openbaar worden gemaakt vóór dit najaar.

Tot dusverre heeft de Belgische rapporteur voor de gerichte risicobeoordeling inzake in batterijen gebruikt cadmium(oxide) verscheidene ontwerp-verslagen verspreid. De Commissie is voornemens de voorlopige resultaten van deze ontwerp-verslagen mee te wegen bij de voorbereiding van de uitgebreide effectevaluatie.

Er worden ook andere algemene risicobeoordelingen inzake metalen uitgevoerd met betrekking tot bepaalde prioriteitsstoffen overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad van 23 maart 1993. Het betreft onder meer nikkel (Deense rapporteur) en zink (Nederlandse rapporteur). Voor lood is een risicobeoordeling op vrijwillige basis aan de gang waarbij dezelfde beoordelingsprocedures worden gebruikt, zonder echter dat er een formele lidstaatrapporteur is. Een volledige lijst van de prioriteitsstoffen die met het oog op een risicobeoordeling zijn geselecteerd, alsook een samenvatting van de relevante definitieve beoordelingsverslagen, is te vinden op http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/.