Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1609/03 van Claude Moraes (PSE) aan de Commissie. Deskundigengroep mensenhandel.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1609/03 van Claude Moraes (PSE) aan de Commissie. Deskundigengroep mensenhandel.

6.2.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 33/143


(2004/C 33 E/141)

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1609/03

van Claude Moraes (PSE) aan de Commissie

(7 mei 2003)

Betreft: Deskundigengroep mensenhandel

Kan de Commissie details verstrekken over de doelstelling en de taken van haar deskundigengroep mensenhandel?

Antwoord van de heer Vitorino namens de Commissie

(3 juni 2003)

Op 25 maart 2003 heeft de Commissie Besluit 2003/209/EG tot oprichting van de adviesgroep „Deskundigengroep mensenhandel”(1) goedgekeurd.

De deskundigengroep zal een belangrijk element zijn voor de tenuitvoerlegging van de Verklaring van Brussel. Dit document was het definitieve resultaat van de Europese Conferentie over de preventie en bestrijding van de mensenhandel — Wereldwijde uitdaging voor de 21ste eeuw, die van 18 tot 20 september 2002 is gehouden. Het bevat een bijlage met aanbevelingen, normen en beste praktijken. De deskundigengroep zal een substantiële bijdrage leveren tot de verdere ontwikkeling van de voorkoming en de bestrijding van mensenhandel. Overeenkomstig artikel 2 van het besluit kan de Commissie de deskundigengroep om advies vragen over alle met mensenhandel verband houdende aangelegenheden. Met name zal de deskundigengroep uiterlijk negen maanden na haar oprichting een verslag indienen dat op de aanbevelingen van de Verklaring van Brussel is gebaseerd, op grond waarvan de Commissie op Europees niveau verdere concrete voorstellen kan formuleren, bijvoorbeeld een actieplan of een mededeling.

De deskundigengroep telt 20 leden. De Commissie benoemt de leden op grond van een lijst van alle personen die door de regeringen van de lidstaten en kandidaat-landen en door specifieke internationale, inter-gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties zijn voorgedragen. De Commissie publiceert de lijst van de leden ter informatie in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Volgens artikel 5 van het besluit worden de leden niet voor hun werkzaamheden betaald. Reiskosten worden vergoed overeenkomstig de voorschriften voor raadgevende comités (A-07031). Per jaar kunnen vier plenaire vergaderingen, alsmede vier vergaderingen van de werkgroepen (die op grond van artikel 6 van het besluit van de Commissie kunnen worden ingesteld) nodig zijn. Het aantal vergaderingen zal evenwel mogelijk moeten worden herzien in het licht van de budgettaire vereisten en het advies van de groep, nadat die zal zijn ingesteld.