Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1685/03 van Brigitte Langenhagen (PPE-DE) aan de Commissie. Digitale tachograaf.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1685/03 van Brigitte Langenhagen (PPE-DE) aan de Commissie. Digitale tachograaf.

6.2.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 33/154


(2004/C 33 E/151)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1685/03

van Brigitte Langenhagen (PPE-DE) aan de Commissie

(20 mei 2003)

Betreft: Digitale tachograaf

Bij verordening nr. 2135/98(1) werd besloten tot de invoering van een nieuwe generatie digitale tachografen in de Europese Unie. Eerst door de aanneming en publicatie van de technische specificaties in bijlage 1B kan genoemde verordening in werking treden. Dit geschiedde door middel van verordening nr. 1360/2002(2).

In de basisverordening nr. 2135/98 zijn bepaalde termijnen voor de invoering van de digitale tachograaf vastgelegd. Deze termijnen beginnen te lopen op de dag van de publicatie van verordening nr. 1360/2002. Zij betreffen de inbouw van een digitale tachograaf in nieuwe voertuigen (24 maanden volgens artikel 2, lid 1 a), de afgifte van bestuurderskaarten door de lidstaten (21 maanden volgens artikel 2, lid 2), alsmede de EG-goedkeuring (12 maanden volgens artikel 2, lid 3).

Hoe beoordeelt de Commissie op dit moment de naleving van deze termijnen? Hoe beoordeelt zij de situatie ten aanzien van de EG-goedkeuring en? Welke maatregelen zal zij nemen indien vóór 5 augustus 2003 nog geen goedkeuring is verleend? Wanneer zal de Commissie de medebeslissingsprocedure tot vaststelling van nieuwe termijnen inleiden, overeenkomstig artikel 2, lid 3 van verordening nr. 2135/98, voor geval reeds vóór 5 augustus 2003 vaststaat dat de goedkeuring er niet op tijd komt? Welke alternatieve oplossingen overweegt de Commissie om te zorgen voor een spoedige daadwerkelijke invoering van de digitale tachograaf? Hoe beoordeelt de Commissie de situatie wat betreft de afgifte, binnen de gestelde termijn, van de tachograafkaarten in alle lidstaten van de EU?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(2 juli 2003)

De procedure voor typegoedkeuring is beschreven in bijlage 1B van Verordening (EG) nr. 1360/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 betreffende de zevende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer(2). Een typegoedkeuringscertificaat kan slechts worden verleend indien een fabrikant in het bezit is van een beveiligingscertificaat, een functiecertificaat en een interoperabiliteitscertificaat. Om een interoperabiliteits-certificaat te verkrijgen dienen de fabrikanten een uitzonderlijke procedure te volgen die meerdere maanden in beslag kan nemen. Tot dusver heeft geen enkele fabrikant van tachografen en kaarten een begin gemaakt met de interoperabiliteitsprocedure. Waarschijnlijk zal er dus op 5 augustus 2003 (12 maanden na de bekendmaking van Verordening (EG) nr. 1360/2002 van de Commissie) geen typegoedkeuringscertificaat zijn. De Commissie verwacht evenwel dat de eerste typegoedkeuring voor het einde van het jaar zal worden verleend.

De indiening door de Commissie van een voorstel voor verlenging van de uitvoeringstermijnen zou naar alle waarschijnlijkheid de invoering van de digitale tachograaf aanzienlijk vertragen. Gezien het kennelijke geknoei met de huidige analoge tachograaf, met alle negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid, is de Commissie van mening dat de digitale tachograaf zo spoedig mogelijk moet worden ingevoerd. De Commissie is dan ook van plan de situatie opnieuw te bezien, wanneer de eerste fabrikanten later in 2003 een typegoedkeuring hebben verkregen.

Teneinde de lidstaten te helpen de digitale tachograaf voor 5 augustus 2004 in te voeren, steunt de Commissie twee projecten.

Het eerste project, dat uitgaat van het Franse ministerie voor infrastructuur, vervoer en huisvesting, heeft betrekking op de afgifte van tachograafkaarten. De tijdige afgifte van tachograafkaarten is van het allergrootste belang voor de succesvolle invoering van de digitale tachograaf. Een van de essentiële onderdelen van dit project is TACHOnet, een systeem dat de uitwisseling van gegevens tussen nationale overheidsdiensten die met de afgifte van tachograafkaarten zijn belast, mogelijk maakt alsook de handhaving van rij- en rusttijden van beroepschauffeurs. De ontwerpfase van TACHOnet is onlangs beëindigd. De lidstaten gaan thans over tot de uitvoeringsfase.

Het tweede project, dat uitgaat van de Zweedse nationale verkeersadministratie, heeft betrekking op implementatiekwesties in een meer algemene zin, zoals goedkeuringsvoorwaarden en instructies voor werkplaatsen, aanbevelingen voor vervoerbedrijven inzake gegevensbeheer en voor controlediensten met betrekking tot controles in het verkeer en bij bedrijven.

Deze projecten zullen mede de lidstaten daadwerkelijk in staat stellen de digitale tachograaf in te voeren.