Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1791/03 van Claude Moraes (PSE) aan de Commissie. Doha-ronde van multilaterale handelsbesprekingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1791/03 van Claude Moraes (PSE) aan de Commissie. Doha-ronde van multilaterale handelsbesprekingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1791/03 van Claude Moraes (PSE) aan de Commissie. Doha-ronde van multilaterale handelsbesprekingen.

Publicatieblad Nr. 011 E van 15/01/2004 blz. 0226 - 0227


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1791/03

van Claude Moraes (PSE) aan de Commissie

(28 mei 2003)

Betreft: Doha-ronde van multilaterale handelsbesprekingen

De Doha-ronde van multilaterale handelsbesprekingen stelt een deadline van 31 maart vast voor het bereiken van overeenstemming over de inhoud van de besprekingen voor het liberaliseren van de handel in de landbouw.

De Doha-agenda stelde ook voor om tegen eind 2002 tot overeenstemming te komen over het verbeteren van de toegang voor de ontwikkelingslanden tot goedkopere generieke geneesmiddelen ter bestrijding van hiv/aids en andere ziekten.

Wat is de mening van de Commissie over de voortgang, of het gebrek aan voortgang, in de Doha-handelsbesprekingen, in het bijzonder ten aanzien van de handel in landbouwproducten en de toegang tot goedkope generieke geneesmiddelen voor de ontwikkelingslanden?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Lamy namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-1779/03, E-1784/03 en E-1791/03

(27 juni 2003)

De Commissie is teleurgesteld dat er tot dusver geen overeenkomst is bereikt over de problemen waarvoor ontwikkelingslanden met geen of onvoldoende productiecapaciteiten zich gesteld zien (paragraaf 6 van de Verklaring van Doha over gezondheidszorg en TRIPs). De Commissie werkt samen met haar partners in de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om voor de ministeriële vergadering in Cancun in september 2003 een oplossing te vinden. Een dergelijke oplossing mag onder geen geval de verklaring van Doha van november 2001 over gezondheidszorg en TRIPs ondermijnen.

Het verbeteren van de toegang tot medicijnen maakt deel uit van een bredere en ambitieuze strategie van de Commissie die in ons communautaire programma voor actie op het gebied van overdraagbare ziekten uiteen wordt gezet. De Commissie werkt aan de uitvoering van een reeks maatregelen die uiteindelijk hetzelfde doel hebben: snellere actie en betere resultaten, met name op het gebied van hiv/aids, malaria en tuberculose. In dit kader heeft de Commissie zich er volledig toe verbonden de verklaring van Doha over gezondheidszorg en TRIPs te integreren in haar handelsbeleid, waarbij met name gekeken aandacht wordt besteed aan technische bijstand voor de tenuitvoerlegging van de TRIPs-overeenkomst. De Commissie is van mening dat een goede tenuitvoerlegging de toegang tot medicijnen zal verbeteren, ook wat betreft antiretrovirale middelen (ARVS) voor de behandeling van hiv/aids. De Gemeenschap heeft onlangs een mededeling aan de TRIPs-raad goedgekeurd, over de tenuitvoerlegging van de verklaring van Doha over de TRIPs-overeenkomst en gezondheidszorg, waarin zij opriep alle verstrekkers van technische bijstand, en met name multilaterale organisaties, om ook deze verbintenis aan te gaan en de verklaring van Doha volledig in hun beleid en hun praktijken te integreren. Deze mededeling werd met tevredenheid ontvangen door de ontwikkelingslanden die lid zijn van de WTO.

Wat betreft de Rondetafel-conferentie over toegang tot medicijnen, voorgezeten door het lid van de Commissie dat verantwoordelijk is voor handel en het lid van de Commissie dat verantwoordelijk is voor onderzoek en technologische ontwikkeling op 28 april

2003: deze besprekingen hadden als doel de bijdrage van de Commissie aan de G8-Top in Evian voor te bereiden. De belangrijkste conclusies van deze Ronde Tafel waren dat bij alle partijen de politieke wil van essentieel belang is voor het verbeteren van toegang tot medicijnen. Een gedifferentieerde prijsstelling voor medicijnen werd opnieuw van cruciaal belang geacht en moet worden nagestreefd in samenhang met ander beleid, zoals dat is ontwikkeld in het communautaire actieprogramma. Het belang van echte partnerschappen tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden voor de verbetering van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de toegang tot medicijnen werd benadrukt.