Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1832/03 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Technische tekortkomingen in projecten in Griekenland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1832/03 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Technische tekortkomingen in projecten in Griekenland.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/387


(2004/C 78 E/0410)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1832/03

van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie

(2 juni 2003)

Betreft: Technische tekortkomingen in projecten in Griekenland

Uit het antwoord van de Commissie op mijn vraag E-0807/03(1) maak ik op dat het probleem van de technische tekortkomingen in projecten in Griekenland nog altijd bestaat, terwijl ook nog altijd niet duidelijk is hoe de bevoegde autoriteiten denken de problemen aan te pakken.

Kan de Commissie mij meedelen, gezien het feit dat 31 mei 2003 de einddatum is voor de definitieve betaling van het tweede communautair bestek, welk algemeen beeld zij heeft betreffende de technische tekortkomingen in projecten waaraan in Griekenland met middelen van het tweede communautair bestek financiering is toegekend, en welke maatregelen zij van plan is te gaan nemen teneinde deze kwestie aan te pakken in het kader van de desbetreffende verordeningen van de Europese Unie?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(5 augustus 2003)

De Commissie verwijst het geachte parlementslid naar haar antwoord op zijn eerdere vraag E-0807/03(2).

Als aanvulling op het gepaste tijdsmoment zal de Griekse autoriteiten aan de hand van hun aan de Commissiediensten beschikbaar gestelde informatie een voorstel voor afsluiting worden gedaan. Er zij op gewezen dat de datum van 31 mei 2003 verwijst naar de termijn die als algemene regel dient te worden aangehouden. De ervaring uit de procedure van afsluiting voor de meeste programma's in vrijwel alle lidstaten heeft laten zien dat deze termijn vanwege de hoeveelheid en de kwaliteit van de door de lidstaten ingediende dossiers moeilijk zal zijn te respecteren. Het voorstel aan Griekenland voor afsluiting zal te gelegener tijd rekening houden met de bevindingen van Espel betreffende tekortkomingen in de uitgevoerde werkzaamheden en met de mate waarin de Griekse instanties kunnen garanderen dat de noodzakelijke herstelwerkzaamheden vervolgens daadwerkelijk zijn uitgevoerd.