Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1899/03 van Jillian Evans (Verts/ALE) aan de Commissie. Dolfijnen in sleepnetten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1899/03 van Jillian Evans (Verts/ALE) aan de Commissie. Dolfijnen in sleepnetten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1899/03 van Jillian Evans (Verts/ALE) aan de Commissie. Dolfijnen in sleepnetten.

Publicatieblad Nr. 051 E van 26/02/2004 blz. 0155 - 0156


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1899/03

van Jillian Evans (Verts/ALE) aan de Commissie

(6 juni 2003)

Betreft: Dolfijnen in sleepnetten

Elk jaar spoelen er grote aantallen dode dolfijnen op de oevers van het Kanaal aan, en het ziet ernaar uit dat er een verband bestaat met het gebruik van grote sleepnetten op halve diepte in het gebied. Uit onderzoek van de dode dieren blijkt dat ze bijna allemaal in de bijvangst terechtgekomen zijn. Aangezien het aantal aangespoelde dolfijnen wellicht minder dan 5 % van het totaal aantal dode dieren vertegenwoordigt, moet er dringend opgetreden worden.

Denkt de Europese Commissie niet een programma van verplichte aanwezigheid van waarnemers op schepen in te voeren die op vrijzwemmende (pelagische) soorten vissen, om gemakkelijker gegevens te kunnen verzamelen zodat het probleem vollediger en op langere termijn tegengegaan kan worden?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(3 juli 2003)

De Commissie is goed op de hoogte van het probleem dat dode dolfijnen aanspoelen op de kusten van lidstaten, vooral in de winter op de kusten van het Kanaal.

Volgens de habitatrichtlijn(1) moeten de lidstaten maatregelen nemen om kleine walvisachtigen te beschermen en te zorgen voor een gunstige staat van instandhouding van deze soorten (onder meer evaluatie van de populaties, toezicht op het bij toeval doden van deze soorten, risicobeperkende maatregelen en bescherming van de habitats).

De Commissie is er echter van overtuigd dat aanvullende communautaire maatregelen nodig zijn om op communautair niveau de instandhouding van kleine walvisachtigen op coherente wijze en door samenwerking te verbeteren, vooral in de visserijsector.

De invoering van programma's voor een verplichte aanwezigheid van waarnemers bij verschillende visserijtakken maakt deel uit van een maatregelenpakket dat momenteel wordt overwogen. Een voorstel van de Commissie hierover zal naar verwachting over enkele weken beschikbaar komen.

Bovendien heeft de Commissie op 22 mei 2003 ook een openbare aanbesteding geopend voor een studie over de impact van pelagische trawls op walvisachtigen met behulp van een programma van waarnemers aan boord(2). Deze studie zal eind 2003 van start gaan als althans is voldaan aan alle voorwaarden voor de sluiting van het contract.

(1) Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, PB L 206 van 22.7.1992.

(2) Openbare aanbesteding FISH/2003/09 PB S 98 van 22.5.2003.