Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1968/03 van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie. De behandeling van gevaarlijke afvalstoffen in Ierland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1968/03 van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie. De behandeling van gevaarlijke afvalstoffen in Ierland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1968/03 van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie. De behandeling van gevaarlijke afvalstoffen in Ierland.

Publicatieblad Nr. 051 E van 26/02/2004 blz. 0168 - 0168


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1968/03

van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie

(13 juni 2003)

Betreft: De behandeling van gevaarlijke afvalstoffen in Ierland

Op 19 mei 2003 heeft de Commissie haar verslag gepubliceerd over de tenuitvoerlegging van de communautaire wetgeving op het gebied van afvalstoffen in het tijdvak 1998-2000(1).

In tabel 3.2 (blz. 31) wordt per lidstaat weergegeven op welke wijze gevaarlijke afvalstoffen worden behandeld en gehanteerd. In het geval van Ierland merkt de Commissie op dat het totaalcijfer voor gevaarlijke afvalstoffen dat de Ierse regering in 1999 heeft opgegeven (415 632 ton) ongeveer 97 % van het reële totaal bedraagt.

Betekent dit dat de Ierse regering niet heeft aangegeven of niet heeft kunnen aangeven wat er in 1999 is gebeurd met circa 12 500 ton gevaarlijke afvalstoffen in Ierland? Heeft de Commissie uit de informatie die de Ierse regering verschaft heeft op basis van de vragenlijst van de Commissie, welke informatie de Commissie gebruikt heeft bij het opstellen van haar verslag, kunnen opmaken op welke wijze deze gevaarlijke afvalstoffen zijn behandeld en waaruit zij precies bestonden?

(1) COM(2003) 250 def.

Gecombineerd Antwoordvan mevrouw Wallström namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-1965/03, E-1966/03, E-1967/03 en E-1968/03

(24 juli 2003)

De vier schriftelijke vragen van het geachte parlementslid hebben allemaal betrekking op kwesties die behandeld zijn in het verslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de communautaire afvalstoffenwetgeving in de periode 1998-2000(1). Zij worden hier daarom tezamen behandeld.

Zoals vermeld in de inleiding van bovengenoemd verslag, is dit laatste opgesteld op basis van de antwoorden van de lidstaten op de speciaal daarvoor door de Commissie toegezonden vragenlijsten. Er mag worden verwacht dat deze antwoorden qua gedetailleerdheid verschillen van lidstaat tot lidstaat en vaak slechts een bijwerking van de rapportage inzake de vorige verslagperiode vormen. Wanneer belangrijke informatie ontbreekt, waardoor het de Commissie onmogelijk wordt gemaakt haar rapportageverplichting te vervullen, kan dit wijzen op een inbreuk op de verplichting tot correcte verslaggeving door de lidstaat in kwestie. In deze context kunnen de door het geachte parlementslid opgeworpen vragen echter onmogelijk de inleiding van inbreukprocedures rechtvaardigen.

Wat meer bepaald schriftelijke vraag E-1968/03 inzake de behandeling van gevaarlijke afvalstoffen in Ierland betreft, moet worden vermeld dat de opmerking dat de hoeveelheid aangemeld gevaarlijk afval goed is voor ongeveer 97 % van de totale hoeveelheid, gemaakt is door de Ierse autoriteiten in hun antwoord op de vragenlijst van de Commissie en uitsluitend betrekking heeft op gevaarlijke afvalstoffen die buiten Ierland worden verwerkt. In de door de Ierse autoriteiten verstrekte informatie wordt niet gespecificeerd hoe de resterende 3 % wordt verwerkt.

(1) COM(2003) 250 def.