Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2073/03 van Robert Evans (PSE) aan de Commissie. Zorgtoelage voor gehandicapten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2073/03 van Robert Evans (PSE) aan de Commissie. Zorgtoelage voor gehandicapten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2073/03 van Robert Evans (PSE) aan de Commissie. Zorgtoelage voor gehandicapten.

Publicatieblad Nr. 011 E van 15/01/2004 blz. 0248 - 0248


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2073/03

van Robert Evans (PSE) aan de Commissie

(24 juni 2003)

Betreft: Zorgtoelage voor gehandicapten

In antwoord op mijn eerdere vraag P-3184/02(1) stelt commissaris Diamantopoulou dat de Commissie overweegt een wetsvoorstel in te dienen tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1408/71(2), en met name van bijlage IIa.

Kan de Commissie mij meedelen of zij over een dergelijk voorstel heeft gesproken, wat het resultaat van die gesprekken is en waar de inwoners van mijn kiesdistrict informatie hierover kunnen krijgen?

(1) PB C 242 E van 9.10.2003, blz. 48.

(2) PB L 149 van 5.7.1971, blz. 2.

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(8 juli 2003)

De Commissie heeft een wetgevingsvoorstel uitgewerkt met diverse wijzigingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, alsook met wijzigingen van bijlage II bis van die verordening. Eén van de doelstellingen van dit voorstel is om uit bijlage II bis prestaties te schrappen die niet beantwoorden aan de criteria bijzonder en niet op premie- of bijdragebetaling berustend zoals die zijn gedefinieerd door het Europees Hof van Justitie. Dat voorstel zal waarschijnlijk in juli 2003 door de Commissie worden goedgekeurd en zal vervolgens aan de Raad en het Parlement worden voorgelegd.

Zodra het voorstel is goedgekeurd, wordt het bekendgemaakt in het Publicatieblad, dat op papier en on line beschikbaar is.