Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2110/03 van Margrietus van den Berg (PSE) aan de Commissie. Sluiting Europa Centrum in Nederland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2110/03 van Margrietus van den Berg (PSE) aan de Commissie. Sluiting Europa Centrum in Nederland.

6.2.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 33/219


(2004/C 33 E/223)

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2110/03

van Margrietus van den Berg (PSE) aan de Commissie

(19 juni 2003)

Betreft: Sluiting Europa Centrum in Nederland

Is de Commissie op de hoogte van de sluiting van het Europa Centrum in Den Haag per 1 juli 2003?

Hoe verklaart de Commissie dat de subsidie voor 2003 niet is toegekend aan de Stichting Europa Centrum?

Vindt de Commissie met mij dat voorlichting over de Europese Unie en haar instituties van groot belang is?

Hoe denkt de Commissie in het jaar dat voor ons ligt, waarin grote gebeurtenissen voor de EU op stapel staan (uitbreiding met tien landen, verkiezingen voor het Europees Parlement, opstellen definitieve grondwet), de voorlichting in Nederland gedegen en uitgebreid te bieden, wanneer het Europa Centrum — essentieel bij de voorlichting onder jongeren en op scholen — deze niet meer kan verzorgen?

Is de Commissie bereid een herziening van de subsidieaanvraag in overweging te nemen? Zo ja, wanneer kan de Commissie daarover uitsluitsel geven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(16 juli 2003)

De Commissie is op de hoogte van het feit dat het Europa Centrum op 1 juli 2003 sluit en betreurt dit zeer. Informatie en communicatie betreffende de Unie en haar instellingen zijn zeer belangrijk, zoals het geachte parlementslid stelt, met name in Nederland, dat in de tweede helft van 2004 het voorzitterschap waarneemt. Het verlies van het Europa Centrum wordt dan ook duidelijk gevoeld door de Commissie en de nationale autoriteiten in Nederland.

Zoals het geachte parlementslid weet, verhindert het nieuw financieel reglement(1) dat subsidies voor huishoudelijke uitgaven worden verleend aan organisaties zoals het Europa Centrum, die niet uitsluitend kunnen bestaan op grond van op het project gebaseerde subsidies, via oproepen tot het indienen van voorstellen.

Wat dit soort op het project gebaseerde voorstellen betreft, werden aan het Europa Centrum in 2003 twee subsidies verleend door het Directoraat-generaal (DG) Onderwijs en Cultuur in het kader van een oproep tot het indienen van voorstellen die was gericht aan niet-gouvernementele organisaties en associaties die Europese doelstellingen nastreven. Jammer genoeg zal het Europa Centrum deze subsidies ingevolge de beslissing om zijn activiteiten te beëindigen niet kunnen gebruiken.

Het spreekt voor zich, dat indien het Europa Centrum in de toekomst zijn beslissing wijzigt en zijn activiteiten herneemt, niets het zou verhinderen om een of meer projecten in te dienen in het kader van een nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen. De Commissie zal deze dan ernstig overwegen, net zoals zij met andere projecten doet.

In mei 2003 heeft de vertegenwoordiging van de Commissie in Nederland een oproep gepubliceerd na de goedkeuring van het werkprogramma voor DG Pers en Communicatie op 28 maart 2003. De eerste uiterste termijn voor deze oproep werd bepaald op 30 juni 2003.