Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2196/03 van Geoffrey Van Orden (PPE-DE) aan de Commissie. Burgerbescherming.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2196/03 van Geoffrey Van Orden (PPE-DE) aan de Commissie. Burgerbescherming.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/90


(2004/C 78 E/0088)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2196/03

van Geoffrey Van Orden (PPE-DE) aan de Commissie

(2 juli 2003)

Betreft: Burgerbescherming

Wat zijn de mogelijkheden en voorzieningen van de Europese Commissie voor burgerbescherming, en hoe is de Commissie uitgerust om dat soort problemen te behandelen? Wat is haar budget voor burgerbescherming voor elk jaar in de periode 2000 tot 2005? Welke stappen worden er ondernomen om zeker te zijn dat ze niet parallel optreedt met het Coördinatiecentrum voor Euro-Atlantische rampenbestrijding op het NAVO-hoofdkwartier? Welke voorzieningen zijn er om te zorgen dat in geval van crisis de oproep van de Commissie om de capaciteiten te mobiliseren en de burgerbeschermingsprocedures uit te voeren, volledig gecoördineerd met het optreden van de NAVO verloopt?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(31 juli 2003)

Krachtens Beschikking 2001/792/EG, Euratom van de Raad van 23 oktober 2001 tot vaststelling van een communautair mechanisme ter vergemakkelijking van versterkte samenwerking bij bijstandsinterventies in het kader van civiele bescherming(1) heeft de Commissie een interventiecentrum opgericht dat dag en nacht toegankelijk is en 24 uur per dag kan worden ingezet. Wanneer zich binnen of buiten de Unie een natuurramp of een door menselijk toedoen veroorzaakte noodsituatie voordoet, kan het centrum ingrijpen. Loopt er een verzoek om bijstand binnen, dan neemt het centrum onmiddellijk contact op met de dag en nacht ter beschikking staande contactpunten in de landen die aan het mechanisme deelnemen (lidstaten, toetredingslanden en landen van de Europese Economische Ruimte — EER). Het centrum brengt dan de beschikbare middelen die op vrijwillige basis door de nationale bevoegde autoriteiten ter beschikking worden gesteld samen en faciliteert de inzet daarvan.

Voor 2003 is 6,5 miljoen euro aan begrotingsmiddelen voor civiele bescherming uitgetrokken. Op basis van cofinanciering worden daarmee uiteenlopende activiteiten gefinancierd, gaande van cursussen, oefeningen en uitwisselingen van deskundigen voor in de civiele bescherming werkzaam personeel, over workshops en projecten ter verbetering van de publieksvoorlichting, tot bewustmakingsprojecten.

Twee miljoen euro van de totale begrotingsmiddelen is door het Parlement gereserveerd voor projecten ter voorspelling van overstromingen en aardbevingen.

De Commissie heeft geregeld contact met alle instanties en internationale organisaties die actief zijn op het gebied van civiele bescherming, zoals het Coördinatiecentrum voor Euro-Atlantische rampenbestrijding van de NAVO. Lidstaten die aan een of meer coördinatiecentra voorzieningen op het gebied van civiele bescherming hebben aangeboden, kunnen zelf bepalen hoe hun middelen in een bepaalde noodsituatie het beste kunnen worden ingezet. Beschikking 1999/847/EG van de Raad betreffende een communautair actieprogramma voor civiele bescherming(2) dient in dit verband ook te worden genoemd.