Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2198/03 van Niall Andrews (UEN) aan de Commissie. Mensenrechten in Mexico.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2198/03 van Niall Andrews (UEN) aan de Commissie. Mensenrechten in Mexico.

8.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 88/72


(2004/C 88 E/0079)

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2198/03

van Niall Andrews (UEN) aan de Commissie

(26 juni 2003)

Betreft: Mensenrechten in Mexico

Is het de Commissie bekend dat de mensenrechtenschendingen in Mexico voortgaan, zoals Amnesty International onlangs meldde?

Hierbij is ondermeer sprake van:

het vervolgen, intimideren en vermoorden van personen die zich inzetten voor de mensenrechten;

de arrestatie en het „doen verdwijnen” van politieke tegenstanders, personen die zich inzetten voor de rechten van de inheemse bevolking en leden van inheemse gemeenschappen;

het vermoorden van ruim 200 vrouwen in Ciudad Juárez sinds 1993 en het onvermogen van de Mexicaanse autoriteiten om een grondig onderzoek in te stellen naar deze zaak.

Is het de Commissie bekend dat Mexico weliswaar herhaaldelijk de toezegging heeft gedaan dat het de mensenrechten zal respecteren en zich zal inspannen om zijn reputatie op dit gebied te verbeteren en dat het de Inter-Amerikaanse Conventie inzake Gewelddadige Verdwijningen van Personen heeft ondertekent, maar dat het land niettemin blijft weigeren om onderzoeken in te stellen naar „verdwijningen” die vóór de ratificatie van dit verdrag hebben plaats gevonden?

Is het de Commissie verder bekend dat gevallen waarbij militairen betrokken zijn alleen voor geheime militaire tribunalen kunnen worden behandeld, waardoor de geloofwaardigheid van de onderzoekingen wordt ondermijnd?

Aangezien de EU mensenrechten en democratie als „essentiële elementen” beschouwt in haar betrekkingen met derde landen, zou ik de Commissie — ook gezien de steeds nauwere handelsbetrekkingen tussen de EU en Mexico — willen vragen: welke maatregelen denkt zij te nemen om ervoor te zorgen dat de Mexicaanse regering haar toezeggingen en verplichtingen met betrekking tot de mensenrechten volledig nakomt?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(10 juli 2003)

De inzet van de Commissie ter bevordering van mensenrechten is een vitaal onderdeel van alle bilaterale overeenkomsten. De bescherming en garantie van de mensenrechten is geïnstitutionaliseerd in de „democratische clausule” die een centrale plaats inneemt in de betrekkingen tussen de Unie en Mexico die worden geregeld bij de overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking (Algemene overeenkomst) die op 1 oktober 2000 in werking trad en op 3 pijlers is gebaseerd: politiek, samenwerking en handel.

Het bij de Overenkomst ingestelde institutionele kader wordt momenteel gevormd door het forum waar een open en productieve politieke dialoog plaatsvindt op alle niveaus: presidentieel, ministerieel en op het niveau van hoge ambtenaren. Zo kan de Unie standpunten uitwisselen over de ontwikkeling van de mensenrechten bij beide partijen, naast andere bilaterale en multilaterale kwesties. De Commissie vindt deze regeling bevredigend en streeft in dit stadium niet naar aanvullende matregelen op dit terrein.

In september 2002 heeft Mexico de Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons geratificeerd. Hoewel de Commissie tevreden is over de ratificatie van dit verdrag, heeft zij geen directe bevoegdheid op het gebied van de handhaving, aangezien het verdrag werd opgesteld door de organisatie van Amerikaanse staten. De Commissie gebruikt echter de bestaande mechanismen om standpunten uit te wisselen en om waar nodig de partners aan te moedigen de overeenkomsten en verdragen op het gebied van mensenrechten op alle niveaus te respecteren en ten uitvoer te leggen. De Commissie acht het echter bemoedigend dat president Fox pogingen onderneemt de mensenrechtenkwesties bovenaan de politieke agenda te plaatsen en degenen die verantwoordelijk zijn voor misdaden tegen de gerechtigheid in het verleden te berechten. De Commissie erkent dat het gerechtelijk apparaat bepaalde tekortkomingen kent, en zij zal ernaar streven waar mogelijk hervormingen te steunen die een geloofwaardiger, transparanter en beter functionerend gerechtelijk apparaat tot stand kunnen brengen. Op dit terrein zal een samen-werkingsprocject van de Unie voor hervorming van het gerechtelijk apparaat in Mexico in de tweede helft van 2003 van start gaan.

Hoewel de Commissie zich bewust is van een zekere mate van straffeloosheid en van het aanhouden van bepaalde schendingen van de mensenrechten, wordt gehoopt dat een intensievere politieke dialoog en een gerichtere samenwerking op dit terrein ervoor zal zorgen dat Mexico's huidige hervormingsinspanningen met succes worden bekroond.