Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2216/03 van Marco Pannella (NI), Maurizio Turco (NI),Marco Cappato (NI), Benedetto Della Vedova (NI),Gianfranco Dell'Alba (NI) en Olivier Dupuis (NI) aan de Commissie. Arrestatie van twaalf leden van een evangelische kerk in China.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2216/03 van Marco Pannella (NI), Maurizio Turco (NI),Marco Cappato (NI), Benedetto Della Vedova (NI),Gianfranco Dell'Alba (NI) en Olivier Dupuis (NI) aan de Commissie. Arrestatie van twaalf leden van een evangelische kerk in China.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/93


(2004/C 78 E/0093)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2216/03

van Marco Pannella (NI), Maurizio Turco (NI),Marco Cappato (NI), Benedetto Della Vedova (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI) en Olivier Dupuis (NI) aan de Commissie

(2 juli 2003)

Betreft: Arrestatie van twaalf leden van een evangelische kerk in China

Twaalf leden van een evangelische kerk, niet erkend door de autoriteiten in Peking en sinds 6 juni laatstleden gesloten na een inval van de Chinese politie in vier particuliere woningen waar religieuze plechtigheden werden gehouden, zijn gearresteerd. Acht van hen riskeren opsluiting in werkkampen als het Hof hen schuldig acht aan „verspreiding van feodaal bijgeloof”. De voor het toezicht op de religieuze organisaties bevoegde autoriteiten hebben de arrestatie gerechtvaardigd met het argument dat de verdachten „twee keer per week naar de dorpen gingen om bijgeloof te verspreiden onder de boeren en die arme mensen om giften verzochten”.

Die mensen riskeren tot opsluiting in een werkkamp te worden veroordeeld alleen maar omdat ze hun geloof hebben beleden door onderwijs, eredienst en inachtneming van de rituele voorschriften, een recht dat hun in artikel 18 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens wordt erkend.

Kan de Commissie mededelen:

of ze over meer informatie over het lot van die twaalf Chinese burgers beschikt?

op welke wijze ze hun proces wil volgen en hun recht op verdediging wil beschermen?

of ze de autoriteiten in Peking een boodschap wil doen toekomen waarin ze een krachtige veroordeling uitspreekt van deze ernstige gebeurtenissen, waaruit blijkt dat die autoriteiten geen enkele belangstelling hebben voor de in de Universele Verklaring van de rechten van de mens vastgelegde principes, wat blijkt uit het feit dat ze de uitoefening van het recht op godsdienstvrijheid afhankelijk maken van de toestemming van de Staat en religieuze activiteiten ook in particuliere woningen verbieden?

Antwoord van heer Patten namens de Commissie

(31 juli 2003)

De Commissie beschikt niet over aanvullende gegevens over de situatie van de twaalf leden van de Evangelische Kerk en zal trachten meer informatie te verkrijgen. In het kader van de bilaterale dialoog EU-China over de mensenrechten brengt de Unie regelmatig de kwestie van religieuze en geloofsvrijheid ter sprake, en zal in deze context niet nalaten de situatie van de personen die zijn aangehouden omdat zij hun geloof wilden belijden aan de orde te stellen. Mocht het tot een proces komen, dan zal de Unie de meest geschikte middelen aanwenden om een dergelijk proces te volgen en zich ervan te overtuigen dat het proces in bevredigende omstandigheden plaatsvindt.